Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [FORUM]  [SERVIS]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

7_07/2002

ECHO �LONSKA


AKTUELL
KULTUR
HISTORIA
PUBLIKACJE
MINIATURY
VITA
REAKCJE
DEBATAINFORMACJEINDEX
FORMAT A4.PDFARCHIV 2001-2
SUCHEN


Publikacja

�l�skie refleksje nad Kissem

Wyobra�ni� Augusta Kissa, w jego wybranych rze�bach okresu Klasycyzmu niemieckiego zobaczymy staro�ytn� selektywnie wybran� histori� Egiptu, Grecji czy Rzymu, opart� na legendach, mitach i wykopaliskach.
Por�wnywalnie, wsp�czesny �l�sk, w oczach wsp�czesnych XX wieku pokazywany zosta� „identycznie” - we w�asnej wyobra�ni - nie w prawdzie, z histori� tak� troch� zamydlon�, pasuj�c� tworz�cym nowe nurty ideologiczne, dla ich wygody, na ich spos�b interpretowany. Selektywne pokazywanie tu prawdy o �l�sku s�u�y�y celom aktualnie zawsze utrzymuj�cych si� u w�adzy - prawdy selektywnej, jako karma przetrwania danego systemu. M�wi�o si� to, co aktualnie pasowa�o dalej w realizacji w�asnych cel�w.


Silesia - Oberschlesien - G�rny �l�sk
w znaczkach pocztowych

Kiedy losy wschodniej cz�ci G�rnego �l�ska w latach 1919 - 1922 waha�y si� w swojej historii, w ci�gnieniu liny do Polski, Niemiec, czy nawet do Francji, mieszka�cy tego skrawka bogatej ziemi �y� te� musieli normalnie.
Z ramienia komisji europejskiej z Francji, Anglii i W�och wydawano takie czy inne zarz�dzenia funkcjonowania serca przemys�u europejskiego.
Jedni m�wili - os�abi� Niemca, inni - wzbogaci� Polsk�, a jeszcze inni my�leli, �e dostan� t� ziemie dla siebie, w ramach prac komisji.
Tak powsta�y te� znaczki pocztowe z tego okresu lat wydane przez: francusk� grup�

Peter Karl Sczepanek