Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [FORUM]  [SERVIS]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

7_07/2002

ECHO �LONSKA


AKTUELL
KULTUR
HISTORIA
PUBLIKACJE
MINIATURY
VITA
REAKCJE
DEBATAINFORMACJEINDEX
FORMAT A4.PDFARCHIV 2001-2
SUCHEN


Dwa listy

Tekst napisany na okoliczno�� spotkanio WIS�A 2001, kerego fragmynty autor wykorzysto� w wystompiyniu na II Zje�dzie �lo�skij Krzinki, abo �lo�ski Beranie we Wi�le w dniach 27 kwiytnia do 3 maja 2001 roku.
Niejprz�d podziynkuja tak piyknie, jako byda jyny umio� - panu Chris Lepiarczykowi za zaproszyni nas (�ony i mnie) do Wis�y i za umo�liwiyni przez dwa dni tukej pobytu.
Dziynkuja bywalcom „GWARKA” w Rydu�towach, kerzi przis�ali mi postkarta z obchod�w BARB�RKI i podpisali sie: Roman Zimoch, tak�e Chris Lepiarczyk, Henryk Szczyra, Les�aw Janik, Jacek Ryszka, pani CILA, znaczy - Maria Lelonek i wydawca FYRCOKA cz. VI - pan Bruno Zielonka.
Z co�kigo serca Wom za to dziynkujymy. Tako� samo dziynkujymy tym wszyjstkim, kerych �ech nie wymiyniy�, a jejich zas�ugi dlo naszego tukej pobytu som nieocynione.
Jakech prawie rozwo�o� nad tym - jako te� goda� do tak niezwyk�ego i szacowniego grona ludzi - toch prawie skojarzy� „�lo�sko Krzinka” z mojom krzinkom, niewiela my�szom od waszkorba, w kerej mom pouk�odane same listy od czytelnik�w mojich ksion�ek, co majom FYRCOKA w tytule, a - nawet tych piyrszych, pisanych godkom literackom, znaczy - czysto po polsku. Mocka tych list�w. Som nie wiym wiela, boch nie liczy�.

Rudolf Paciok