Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [FORUM]  [SERVIS]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

8_09/2002

ECHO �LONSKA

« nazot «


Do Pan�w Profesor�w Marka Czapli�skiego i Adolfa Juzwenki w sprawie ich wypowiedzi w „Opiniach” Gazety Wyborczej z dnia 17 maja 2002 roku list otwarty

Przez dziesi�tki lat mego w�asnego, ju� bez ma�a pi��dziesi�t lat trwaj�cego �ycia, by� zar�wno ton jak i wgl�dy, cechuj�ce wypowiedzi wy�ej wspomnianych pan�w profesor�w nie do pomy�lenia; z tego to powodu jestem im oraz wszystkim, kt�rzy stworzyli po niemu warunki, niezmiernie wdzi�czny.

Istniej� jednak mi�dzy nami pewne progi, kt�re musz� zosta� - jak osobo�cie mniemam: przez stron� polsk� - pokonane.

Oto one:

1.Obydwaj panowie twierdz�, i� wyp�dzenie Niemc�w na wsch�d od Odry/Nysy oraz Sudet�w to, cytuj�: „...konsekwencja wojny, zapocz�tkowanego poparciem, jakiego udzielili (oni) Hitlerowi” (M. Czapli�ski). „(Wyp�dzeni Niemcy) ponie�li konsekwencje swoich wybor�w politycznych i moralnych”(A. Juzwenko).

Z powy�szego wynika, i� obydwaj cytowani panowie s� zwolennikami odpowiedzialno�ci zbiorowej, kt�r� to tak okrutnie praktykowali mi�dzy innymi tak�e nazi�ci.

Pow�tpiewanie w moralno�� bez wyj�tku wszystkich w obj�tych wysiedleniami terenach zamieszka�ych Niemc�w jest wielce krzywdz�ce, gdy� Dietrich Bonh�ffer na przyk�ad by� Wroc�awininem (Breslauerem) a James von Moltke siedzia� na Krzy�owej. Obydwaj - jak i niejeden przeciwny „Anschlussowi” Niemiec Sudecki - zap�acili ich postawy moralne �yciem.

(Osobi�cie czekam przede wszystkim na �w dzie�, kiedy to wspaniali Polacy - a mam zaszczyt zna� takich tak�e osobi�cie - przywo�aj� w imi� moralno�ci do porz�dku tych swych rodzimych publicyst�w, kt�rzy to na koszt polskiego podatnika wypaczaj� g�rno�l�skie realia. Nie potrzebuj� chyba dodawa�, i� �wiadoma s�u�ba k�amstwu jest zdrad� zar�wno na w�asnej ojczy�nie jak i na w�asnym narodzie.)

2. „Je�li Niemcy chc� rewizji oceny wysiedle�, to pope�niaj� b��d.” (A. Juzwenko)

Powojenne wysiedlenia Niemc�w z teren�w uzyskanych przez Polsk�, z Sudet�w, a tak�e z innych kraj�w europejskich, by�y zbrodni� i musz� by� jako taka zakwalifikowane. Oto, czego Niemcy chc� - i maj� racj�, gdy� zbrodnia zbrodni jest r�wna. Tak samo, jak cz�owiek cz�owiekowi.

3. „Musimy pami�ta�, kto odpowiada za wysiedlenia. To Niemcy zniszczyli Europ� i stworzyli piek�o nienawi�ci.” (A. Juzwenko). „Trzeba o nich (niemieckich wyp�dzonych) pami�ta� i rozmawia�, ale nie wolno zapomina�, kto ponosi za to (za wyp�dzenie) odpowiedzialno��.” (M. Czapli�ski)

Za zbrodnie odpowiada zawsze i wy��cznie ten, kto je pope�ni� - w innym przypadku doszliby�my do wniosku, i� winnych nie ma, gdy� sta�o si� w przeci�gu historii co si� sta�o, bo ... Kain zacz��. Je�eli pragniemy i�� przez �ycie z podniesionym czo�em, nie wolno nam usprawiedliwia� naszej zbrodni zbrodni� naszego bli�niego. Tylko taka postawa moralna pozwala �ywi� uzasadnion� nadziej� na lepsz� przysz�o��.

(By� mo�e, i� my, Niemcy, mamy pod tym wzgl�dem „�atwiej”, gdy� nasze zbrodnie by�y tak ogromne, i�, aby si� pod ich ci�arem nie za�ama� na zawsze, nie mieli�my innego wyboru, jak przej�cie za nie odpowiedzialno�ci.)

Z powa�aniem

Alfred Bartylla - Blanke


 

 


« zur�ck «

[ HOME ]  [ INDEX ]  [ FORMAT-A4 ]  [ ARCHIV-2002 ]  [ SUCHEN ]

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection European design furniture| sofa hk| sofas| beds| coffee tables| dining tables| dining chairs| sideboards| furniture hk| Cattelan Italia| Koinor

International schools hong kong| Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| 邮件群发软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO