Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [FORUM]  [SERVIS]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

8_09/2002

ECHO �LONSKA

« nazot «


List otwarty

Do Jego Ekselencji
ks. Arcybiskupa, Metropolity Katowickiego
prof. Damian Zimo�

przez Parafi� rzymsko-katolick� p.w. �w. Marii Magdaleny w Tychach,  ks. kan Teofila Grzesicy
Z okazji: zaproszenia na uroczysto�� po�wi�cenia tablicy ku czci b�. ks. Emila Szramka, kt�ra odb�dzie si� we wtorek 18. czerwca 2002 roku, o godz. 18.30 w Tychach.

Jego Ekselencjo,
Tychy, ko�ci� p.w. �w. Marii Magdaleny doczeka� si� uhonorowania z lat 1912 - 1917 naszego wikarego, b�. ks. Emila SZRAMKA, z okresu, kiedy s�awnym na ca�y �l�sk by� te� proboszcz ks. Jan Kapica z Mied�nej. W atmosferze jeszcze tolerancji na �l�sku przed I. Wojn� �wiatow�, ksi�a ci wystawili katolicyzm �l�ski na wy�yny. Za to jeste�my wszyscy im wdzi�czni. W tym czasie habilituje si� m�ody Emil Szramek z tytu�em doktora nauk teologicznych na Uniwersytecie Wroc�awskim.

Zmiany tolerancji �l�skiej mi�dzywojennej i w czasie II. Wojny �wiatowej spowodowa�y spustoszenia w duchu prawdy chrze�cija�skiej, u ka�dego z nas - utracili�my naszego �l�skiego duszpasterza dr ks Emila Szramka, po m�cze�skiej �mierci w Dachau w 1942 roku.

Wielokrotnie w ka�dej mojej publikacji ksi��kowej podkre�la�em t� prawd� w aspekcie chrze�cija�stwa - w gor�cym „tyglu naro�nikowym” (s�owa Szramka) �l�skiej identyfikacji.

Niech i obok stoj�cy pomnik �w. Jana Nepomucena, or�downika sprawiedliwo�ci w walce tolerancyjnej sprawiedliwo�ci ka�dej aktualnej w�adzy, na ka�dym szczeblu, niech wstawi si� za nami wiernymi Ko�cio�a naszego.

A tak to niedawno, w latach 50-ych, kiedy i Wy, Jego Ekselencjo byli�cie w tym ko�ciele wikarym, ucz�c nas, dzieci, w ci�kich czasach nast�pnej dyktatury, �e pomnik ten to polski �w. Stanis�aw Kostka, nie wspominaj�c o Janie Nepomucenie.

My, dawne te dzieci jeste�my Wam Ekselencjo wdzi�czni, �e ukryt� prawd� potrafili�my zachowa� ten pomnik Nepomucena - or�downika w egzekwowaniu do sprawiedliwego rz�dzenia. Jak wielkim symbolem, ko�cio�a katolickiego z symbolami wiary, jest ten pomnik. Przed 80-u laty ofiarowany przez wiernych z Piekar �l�skich, w latach walk powsta�czych, jako dar dla ofiarno�ci ks. Jana Kapicy i wsp�pracuj�cemu na rzecz �l�sko�ci, Emilowi Szramkowi.

Tak walczy�o si� stale na �l�sku by wiara nasza przetrwa�a. Taki trend reprezentuj� dalej w nowo powsta�ej mojej publikacji o paproca�skim rze�biarzu XIX wieku - Augu�cie Kissie, pt. „August Kiss - z krainy przychodz�cych i odchodz�cych” w d��eniach przetrwania cz�owiecze�stwa. I ten temat reprezentowa� Szramek, Kapica, i Wy Jego Ekselencjo, z tego tu ko�cio�a, w walce o cz�owiecz�stwo w chwilach nam niebezpiecznych. Pami�tne Wasze kazania w kopalniach w�gla naszych domowin �l�skich, i w Tychach w fabryce FSM z czas�w lat 80-tych. Wam i Szramkowi dzi�kujemy, bo z niego brali�cie wielokrotnie przyk�ad - sami to podkre�lali�cie w Waszych publikacjach o duszpasterzu ks. Emilu Szramku.

Ja z kolei na �amach internetowej gazety www.EchoSlonska.com przedstawiam w/w ksi��k� wraz z wywodami, prawdy chrze�cija�skiej cz�owiecze�stwa, na wz�r nazwisk tu wspomnianych.

Dzisiaj, tj 18. 6. 2002 doczekali�my si� chwili donios�ej, ods�oni�cia tablicy ku czci b�ogos�awionego, na o�tarze wyniesionego w 1999 roku przez naszego Papie�a Jana Paw�a II, - ksi�dza Emila Szramka. Jaka zbie�no�� wszystkich tu wspomnianych - „w prawdzie chrze�cija�skiej zwyci�ycie” - s�owa Papie�a z Wroc�awia, z jego tam ostatniej pielgrzymki, tak i dzisiaj, tablica ku czci b�. ks. Emila Szramka przypomina� nam b�dzie prawd� tolerancji �l�skiej.

Przed 3-ma latami pozwoli�em sobie zaproponowa� uhonorowanie Emila Szramka w nazwie jednej z ulic Tych�w jego imieniem. W�adze miasta, Rada Miejska i proboszcz ks. T. Grzesica zaaprobowali moj� propozycj� jednog�o�nie. Na osiedlu „Stella” z liter� „S” powstanie „Plac im. E.Szramka”.

Przyznaj�, drugie wielkie moje przedsi�wzi�cie z roku 2000 w staraniu si� by dwa ko�ci�ki drewniane: �w. Walentego w Bieruniu St. i �w. Anny w Ole�nie otrzyma�y wyr�nienie EUROPA-NOSTRA 2000, nie osi�gn�o celu. Za ma�a ilo�� materia�ow rzeczowych nie umo�liwi�a otrzymania wyr�nienia, co wi�za�o by si� z nagrod� pieni�n� z puli 20.000 Euro dla tych artystycznych �wi�to�ci.

Ekselencjo, za Wasz� pozytywn� dzia�alno�� dla chrze�cija�stwa �l�skiego, ducha „Lux ex Silesia” przekazuj� na Wasze r�ce 3 moje publikacje pt. „Reminiscencje �l�skie” w j�zyku polskim i drug� przet�umaczon� na j�zyk niemiecki, trzecia to „Album Reminiscencji” w akwarelach Ireneusza Botora, katowickiego malarza.

Europa czyta przez to Wasz artyku� „O duszpasterzu E. Szamku” w 2-ch j�zykach, bo rozdzia� 9 dotyczy E.Szramka. Dla Europy w s�owie i obrazie Szramka pokazuj� Wasz� dzia�alno�� i Waszych godnych poprzednik�w z E. Szramkiem na czele.

W lipcu 2002 z ramienia Domowiny Plessia b�d� mia� zaszczyt wr�czy� Wam medalion dla zas�u�onych Ziemi Pszczy�skiej, autorstwa Augusta Dyrdy, K.Sikorskiego i mojego w�asnego. Medal taki zobaczy� mo�na w internecie www.August-Kiss.de pod rozdzia�em „Kiss/Amazone (Medaille) mojego tematu w „walce cz�owiecze�stwa o przetrwanie”.

Komplet ksi��ek, w tym obraz E. Szramka otrzymuje r�wnie� ks. kan. Teofil Grzesica -proboszcz parafii pw. �w. Marii Magdaleny.

�ycz�c pomy�lno�ci pozdrawia Jego Ekselencj�

Peter Karl Sczepanek

Peter Karl Sczepanek 
Holzweg 40, 40789 Monheim am Rhein

Monheim/Rh, den 12.6.2002

Tel/Fax 02173-66742
sczepanek@gmx.de
www.Silesiana.gmxhome.de

w Rheinische Post:
www.rp-online.de
search: Sczepanek

Silesia-Info:
www.Slonsk.de
www.Slonsk.com

www.EchoSlonska.com
www.SilesiaSuperior.com

 

 


« zur�ck «

[ HOME ]  [ INDEX ]  [ FORMAT-A4 ]  [ ARCHIV-2002 ]  [ SUCHEN ]

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection European design furniture| sofa hk| sofas| beds| coffee tables| dining tables| dining chairs| sideboards| furniture hk| Cattelan Italia| Koinor

International schools hong kong| Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| 邮件群发软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO