Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [FORUM]  [SERVIS]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

9_10/2002

ECHO �LONSKA

« nazot «


Rzoondzynie w Kamioonie uo Prowdzie i mitah

W mojih ukohanyh Uogewnikah S’loonskih wiela jest rzeczoow zrobioonyh z kamiynioow.

Nojstarszy uogewnicki krzyrz, krzyrz pokutny, zrobioony z jednego kooncka twardego kamiynia stoji na kamiynnym podwyrzszyniu jak na uoltorzu. Uoltorzu zrobioonym z inkszyh, wopiynnyh kamiynioow. Przypoomino wieczno Prowda, jakos’ tragedjo, czyjes’ przewijny i ludowy mit uo nawiedzinah s’wiyntyh Cyryla i Metodego.

Z takih samyh wopiynnyh kamiynioow boou budowany Stary Dwoor, po kerym uostaua ino nazwa miyszkaniowyj wspoolnoty gospodarzooncyj uod niydowna doomami na Moskwie.

I Nowy Dwoor - nowy ino z nazwy. Bo jego stodoua, resztki staryj zabudowy i uokroonrzajooncy joom mur soom dzisioj hyba nojstarszymi kamiynnymi budowlami w Uogewnikah.

Jeszcze do niydowna przy Krzyrzowyj, a downiejszyj Bohateroow Stalingradu, stouo pora staryh familokoow zrobioonyh w coukos’ci z wopiynnyh kamiyni. Ale rozbuloone uostauy pod potrzeby „autostrady suoon’ca”, uo keryj do dzisioj ani widu ani suyhu.

Wiela tyrz inkszyh doomoow i uogrodzyn’, fundamyntoow i piwnicoow pobudowanyh uostauo z jejih poomocoom i udziauym. W nih to uostaua materialno Prowda i pamiyn’c’ uo tamtyh Uogewnikah i uogewczanah.

Wszystke uoone soom rodzime, nasze, miejscowe i swojske. Wopiynne kamiynie zdowajoom sie byc’ przez to naszymi - uogewnickymi. Rzodyn nigdy niy uodpoworzoou sie ih urzyc’ przeciwko inkszym.

Hoc’ wiela przeca boouo kaj indzi, we downyh latah, wypadkoow ciepanio kamiyniami w drugih. Coby ih niymi ukamioonowac’. Znoomy to ze Biblije i rzywotoow s’wiyntyh. Dziouo sie tak skirz Prowdy kero mieli uodwaga te druge guosic’, a kero wedle inkszyh booua ino mitym.

Bo Prowda uodbiyraua wielu spokooj sumiynio! Uogewnicke wopiynne kamiynie mioueh i moom za nasze, s’loonske. Soom uoone czoonstkoom piyrwotnyj skauy - s’loonskyj Opoki.

Bez to ciekawi mie korzde miejsce, kere z toom Opokoom mo zwioonzek. Pewnikym takym miejscym jest Kamiyn’ S’loonski. A w niym Zoomek - Schloss Gross Stein.

Tam mioueh szczyn’s’cie byc’, hoc’ ino jedyn dziyn’, na VII Syminaryjoom S’loonskym i posuhac’ Prowdy uo s’loonski torzsamos’ci. Tam tyrz udauo mi sie dostouc’ Pollokowe „S’loonske tragedje” i pora heftoow Koonwersatorjum do poczytanio i przemys’lynio.

Usuyszou`eh uo Kos’ciele i ludziah Kos’cioua. Uo ksiyn’ciu-arcybiskupie Wrocuawia, kardynale Adolfie Bertramie, uo biskupie Stanis�awie Adamskim i kardynale Augu�cie Hlondzie.

Uo roli Kos’cioua w Polsce we utrzymaniu polski torzsamos’ci i jego stosunku do narodowyh myn’szos’ci. Przipoomniane tam uostauy tyrz niykere mity, uod kadubkowyh poczynajoonc.

Uo Nauce i Wierze, skrzyduah duha korzdego Norodu. Jego Opoce - moralnos’ci. Uo zadaniah duszpastyrzoow wzglyndym idyjoow Unje Europyjskyj.

Keby niy rzoondzynie arcybiskupa Alfonsa Nossola i kuluarowe s’loonske godki inkszyh ksiynrzoszkoow, to intus by mi podpowiadou (a morzno ino mie zwodzioou, bo mi sie zdowao), irze S’loonsk i S’loonzoki dali jeszcze soom mieloone miyndzy narodowymi muyn’skymi kamiyniami, jak te ziorka pszynicy czy rzyta przeznaczoone na moonka.

Wiadoomo irze bydzie z nih porzytek i dobry hlyb, ale ino wtynczos jak sie dajoom przemloc’. Jak pozwoloom ze siebie zrobic’ ciyn’ko, s’ciyrano poleku warstwa.

Jak tyn znak dzielynio pomiyndzy nazwami miejscowos’ci: Kamie� �l�ski / Gross Stein

na tabuli z tymatym Syminaryjoom: „�L�SK �YJ�CY EUROP� wczoraj - dzi� - jutro”. Czy by tako miaua byc’ naszo historyczno rola? Uagodzynie tarcio miyndzy polskymi i niymieckymi kamiyniami w muynie historyje? Co do samyj nazwy Kamie� �l�ski, tyrz rzeh niy je jyj pewny.

Bo jak rzeh porzykou we miejscowym kos’ciele, u s’wiyntego Jacka, trefiou`eh w niym na kamiynno tabula:
„Pami�tka z�otego jubileuszu probostwa ks. proboszcza J�zefa Szo�tyssek w Kamionie postawiona przez wdzi�czn� parafi� w Marcu 1889.

Ks. proboszcz J�zef Szo�tyssek urodzi� si� w Paniowkach 23 Marc. 1812. wy�wi�cony 27 Marca 1837. przyszed� jako duszpasterz do Kamiona 6 Marca 1839.

W Tobie, Panie ufa�em, dla tego nie zgin� na wieki. PS. XXII ” Pamioontka po farorzu, uo kerym na kamiynnym krzyrzu przy kos’ciele napis guosi:
„Herr Erzpriester Josef Scholtyssek 23.03.1812 14.02.1895 Hier ruht der hochw. R. i p.”.

Kaj jo rihtig boou? W Gross Stein, w Kamieniu �l�skim czy w Kamioonie?
Co je Prowdoom, a co mitym?

Antoni Respondek


 

 


« zur�ck «

[ HOME ] [ INDEX ] [ FORMAT-A4 ] [ ARCHIV-2002 ] [ SUCHEN ]

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection European design furniture| sofa hk| sofas| beds| coffee tables| dining tables| dining chairs| sideboards| furniture hk| Cattelan Italia| Koinor

International schools hong kong| Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| 邮件群发软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO