Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [FORUM]  [SERVIS]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

9_10/2002

ECHO �LONSKA

« nazot «


Banknoty zast�pcze Opola

W Opolu, stolicy rejencji o tej samej nazwie, w sierpniu 1914 roku nie ukaza�y si� �adne banknoty zast�pcze maj�ce na celu usprawnienie drobnych rozlicze� pieni�nych, w sytuacji zaniku w obiegu monet kruszcowych. Nie wydaje si� jednak aby brak okre�lonych nomina��w by� tu mniej dotkliwy. Charakterystyczne jest to, �e podobnie by�o we Wroc�awiu i Legnicy. Miasta te z racji pe�nienia swych sto�ecznych funkcji (siedziby w�adz rejencji), a co za tym idzie zarazem wi�kszych wp�yw�w w�adzy pa�stwowej, zapewne wtedy po prostu nie mog�y si� zdoby� na emisje pieni�dza zast�pczego. Przecie� nie by�o to tak ca�kiem legalne, a wszelkie zarz�dzenia prezydent�w rejencji pocz�tkowo skierowane by�y na ograniczenie tego zjawiska, a przynajmniej daleko id�c� kontrol� emisji notgeld�w.

Sytuacja zmieni�a si� w 1917 roku, gdy trudno�ci gospodarcze Niemiec bardzo si� nasili�y w zwi�zku z wojn�, do czego pa�stwo to okaza�o si� nieprzygotowane. Prawdopodobnie z pocz�tkiem tego roku magistrat Opola wprowadzi� do obiegu niskonomina�owe bony 10 i 50 fenig�w, na kt�rych okre�lono dat� wa�no�ci do 30.VI.1917 r. Awersy tych walor�w zawiera�y czarny nadruk z okre�leniem nomina�u, emitenta i daty wa�no�ci, a elementem kolorowego poddruku jest piecz�� magistracka. Na odwrocie widnieje r�wnie� piecz�� magistratu, bez jakiegokolwiek podpisu, czy numeracji. Nomina�y te okaza�y si� na tyle przydatne, �e p�niej jeszcze dwukrotnie wprowadzono do obiegu kolejne walory, nie precyzuj�c jednak na nich �adnej daty.

Druga emisja by�a znacznie ciekawsza w sensie graficznym. Nomina� 10 fenig�w wydano na kartoniku przedstawiaj�c na awersie ratusz miejski. Nadruk tekstowy jest czarny, a poddruk w kolorze br�zowym. Natomiast wy�szy nomina� te� posiada czarny nadruk napisowy, lecz niebieski poddruk przedstawiaj�cy opolski zamek piastowski w pe�nej krasie (dzisiaj pozosta�a z niego ju� tylko wie�a). Sam walor wykonano na bia�ym papierze ze znakami wodnymi. Rewersy notgeld�w zawieraj� tylko piecz�� miejsk� (stosowano tu fioletowy, niebieski lub czarny tusz).

Kolejna, trzecia emisja jest ju� z dwustronnym nadrukiem. Dziesi�ciofenig�wk� cechuje ��ta tonacja z czarnym nadrukiem tekstu na awersie i przedstawieniem miejskiego ratusza na rewersie. Natomiast pi��dziesi�ciofenig�wka ma awers w kolorze niebieskim, a rewers zielonym (zaprezentowano tu te� ratusz w identycznym uj�ciu). Pocz�tkowo walory te by�y numerowane, cho� szybko tego zaniechano. Prawdopodobnie spowodowane to by�o ch�ci� zaoszcz�dzenia na kosztach produkcji tych bon�w.

Mo�e na tym zako�czy�aby si� dzia�alno�� emisyjna opolskiego magistratu, jednak wyra�na inflacja marki niemieckiej w roku 1923 wesz�a w faz� hiperinflacji i to wymusi�o na w�adzach samorz�dowych kolejne edycje.

Pocz�tkowo pos�u�ono si� notgeldami o nominale 10 fenig�w z trzeciego wydania, kt�re zosta�y wykupione wcze�niej przez kas� miejsk�, lub stanowi�y rezerw� kasow�. Wystarczy�o opatrzy� je nadrukami okre�laj�cymi trzy najbardziej potrzebne w danym czasie nomina�y: 500 tys, 1 mln, 2 miliony marek.

Niezale�nie od tego dora�nego sposobu wydano z dat� 22.08.1923 r w�a�nie te trzy nomina�y w postaci odr�bnej serii banknot�w inflacyjnych. Ich awersy mia�y tylko czarne tekstowe nadruki z giloszowym, kolorowym poddrukiem, a rewersy zawiera�y jedynie okre�lenie nomina�u w ozdobnej ramce.

Z uwagi na galopuj�c� inflacj� i te walory szybko okaza�y si� praktycznie nieprzydatne, wi�c jesieni� wprowadzono nowe. Tym razem by�y to nomina�y: 10, 50, 100 miliard�w marek z dat� emisji 26.X.1923 r. Ich si�a nabywcza nie by�a jednak zbyt du�a, zw�aszcza, �e dno deprecjacji waluty niemieckiej nast�pi�o ju� w nast�pnym miesi�cu, gdy za jednego dolara USA p�acono oko�o 4 200 000 000 000 marek.

Innych walor�w zast�pczych magistrat Opola ju� nie wydawa�, licz�c na efekty wprowadzanej w �ycie reformy walutowej. Nie oznacza to jednak, �e mieszka�cy Opola nie mieli okazji zetkn�� si� te� z innymi walorami tego typu. Przede wszystkim w powszechnym u�yciu by�y notgeldy powiatowe. Opolski Urz�d Powiatowy wprowadzi� do obiegu jedn� seri� inflacyjna o nomina�ach 500 tys, 1 i 2 miliony marek z dat� edycji 15.VIII.1923 r oraz dat� wa�no�ci do 15.IX.1923 r.

Podobnie te� post�pi�y opolskie cementownie z kt�rych chyba ka�da wyda�a w�asne banknoty inflacyjne.

Bronis�aw W�troba


 

 


« zur�ck «

[ HOME ] [ INDEX ] [ FORMAT-A4 ] [ ARCHIV-2002 ] [ SUCHEN ]

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection European design furniture| sofa hk| sofas| beds| coffee tables| dining tables| dining chairs| sideboards| furniture hk| Cattelan Italia| Koinor

International schools hong kong| Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| 邮件群发软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO