Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [FORUM]  [SERVIS]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

9_10/2002

ECHO �LONSKA

« nazot «


KASZUBSKA TABLICA "OJCZE NASZ"

W�r�d 112 tablic z tekstem "Ojcze nasz" zapisanym w roz�maitych j�zykach narodowych i etnicznych pojawi�a si� tak�e tablica kaszubska. Pomys�odaw�c� wmurowania tablicy by� ks. Stanis�aw Bogdanowicz. W spraw� zaanga�owali si� przedstawiciele w�adz lokalnych Kaszubszczyzny i organizacji spo�ecznych. Starania trwa�y od 1997 roku. Prof. B. Szymek, wi�ceprzewodnicz�cy Sejmiku Wo�jew�dztwa Pomorskiego powie�dzia�: "By�em w Ziemi �wi�tej i zwiedza�em ko�ci� Pater no�ster. Widz�c tablice z modlitw�, (zobaczy�em tak�e) wolne miej�sca na nast�pne. ..i pomy�la�em, �e brakuje tu p�yty kaszub�skiej. Uzna�em, �e Modlitwa Pa�ska po kaszubsku mo�e by� wa�nym przyczynkiem promo�cji Kaszubszczyzny podczas Wielkiego Jubileuszu Chrze�ci�ja�stwa w 2000 Roku".

Jak wspominaj� inicjatorzy, ks. arcybiskup Tadeusz Goc�ow�ski -metropolita gda�ski, entu�zjastycznie odni�s� si� do pomy�s�u. Mimo za�atwienia formalno��ci kaszubskich "zapale�c�w" zmartwi� fakt, �e francuskie kar�melitanki preferuj� obecnie j�zyki afryka�skie i azjatyckie. Wszystko przebieg�o jednak po�my�lnie. A przy okazji. .."zda�rzy�o si� troch� cud�w" -jak za�znaczy� dziennikarz miesi�czni�ka regionalnego "Pomerania". We wrze�niu 2000 roku 400 �osobowa grupa Kaszub�w oraz przyjaci� i sympatyk�w regio�nu wyl�dowa�a w Ojczy�nie Chrystusa. Przez ca�y czas trwa�nia pielgrzymki grupy kaszub�skie wyr�nia�y si� w�r�d rzesz zwiedzaj�cych miejsca �wi�te. Mo�na by�o zauwa�y�, jak wa��na jest dla Kaszub�w warstwa religijna, podkre�lanie przywi��zania do Ko�cio�a i wiary ojc�w. Centrum pielgrzymkowego dnia by�a Eucharystia, kt�r� sprawo�wano wsp�lnie trzykrotnie: na po��czonych statkach na Jezio�rze Galilejskim, w ko�ciele Pater noster i w obozowisku bedui�n�w na pustyni Negew. Nigdy nie brakowa�o kaszubskiej opra�wy i liturgii s�owa w j�zyku ka�szubskim. Tak samo by�o na mo�dlitwie w sanktuariach i podczas Drogi Krzy�owej. Sensacj� wzbudza� zesp� muzyk�w i �piewak�w w ludowych stro�jach. Najwa�niejszych instru�mentem by�y "diabelskie skrzypce", kt�re mimo swojej nazwy towarzyszy�y liturgicz�nym �piewom. Nie zabrak�o tak��e innych element�w "lokalnego patriotyzmu": od stroj�w z pi�k�nymi motywami kaszubskimi po sztandary i flagi. W chwilach re�laksu gaw�dzono w j�zyku ka�szubskim i raczono si� tabak�.

Przebywaj�c razem z Kaszu�bami mo�na dobrze zrozumie� znacz�ce s�owa Ojca �wi�tego, skierowane do nich w czerwcu 1999 roku: "Pragn� was jeszcze raz zach�ci�, aby�cie nadal strzegli swojej to�samo�ci, pie�l�gnuj�c wi�zi rodzinne, pog��biaj�c znajomo�� swojego j�zy�ka i staraj�c si� przekazywa� swoj� bogat� tradycj� kaszubsk� m�odemu pokoleniu. Trzymajcie z Bogiem zawsze".

Od Kaszu�b�w mo�na nauczy� si� dumy ze swoich korzeni i patriotyzmu lo�kalnego. Cz�stk� swej "ma�ej oj�czyzny" pozostawili w Ziemi �wi�tej, pokazuj�c swoj� dum� z kultury i tradycji. Jednak nie zapominali o zwi�zkach z "wielk� Ojczyzn�" -Polsk�.

Celestyn Paczkowki -Ain Karem

przesa�a� J�zej Kulisz

Notatka z kwartalnika „Ziemia �wi�ta”, rok VII (25) 2001, stycze�, luty, marzec 2001


 

 


« zur�ck «

[ HOME ] [ INDEX ] [ FORMAT-A4 ] [ ARCHIV-2002 ] [ SUCHEN ]

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection European design furniture| sofa hk| sofas| beds| coffee tables| dining tables| dining chairs| sideboards| furniture hk| Cattelan Italia| Koinor

International schools hong kong| Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| 邮件群发软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO