Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [FORUM]  [SERVIS]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

9_10/2002

ECHO �LONSKA

« nazot «


Podzi�kowanie dla Pana Petera Karla Sczepanek

Ko�dy cz�owiek umio� by znoj�� we swojim �yciorysie taki daty, kere nole�alo by zamalowa� w kalyndorzu (jak jaki �wiynto) na czerwono. Ale sz�o by te� nikere daty zamalowa� na kolor Z�OTY. Takich dni ni ma za wiela, ale som. �eby w og�le by�y, trza se na nie zas�u�y�. W tym miejscu spyto kery� - ale jako?

Styknie, jak kery� bydzie probowo� �y� wedle 10-ciorga Boskich przikoza�. To nie je tak "einfach", bo - prze�y� choby jedyn dziy� po Bo�ymu mo�e sie uda� jyny ciyn�ko chorymu. Pr�bowa� trzeba, bo za taki �ywot nagrody przichodzom niespodziywane i - przewa�nie po d�ugim czasie. Joch mio� prawie 64-te urodziny (po naszymu geburtstag), jakech tako nagroda niespodziywanie dosto� od �yczliwych ludzi z mojij DOMOWIZNY. (Mom to opisane w ksion�ce "Giskana od Fyrcoka" Str. 132 do 134). A tako� i co�ko rzecz odebrano jest na kasecie VIDEO.

Drugi wydarzyni godne odnotowanio w kalyrdorzu na czerwono - to by�o 29 XI 1996 r. na uroczysto�ci 110-tej rocznicy istniynio szko�y w Krzi�kowicach (dzisiej do Pszowa przinole�ych). Uza� to mom opisane w ksion�ce "Fyrcok za briftryjgra" str. 236 do 253.

Trzeci roz serce klupa�o mi dwa razy tela, wiela zwykle - przez dwa dni we Wi�le na II Miyndzynarodowym Spotkaniu Krzinkowicz�w z Klubu "�lonskie Beranie" - prze�om kwiytnia i maja 2001. By�o to za sprawom Chris Lepiarczyka, kery nas - ze �lubnom - do Wis�y zaprosiy� i wesp� z Jego kuzynym Romanym Zimochym wrynczyli mi p�askorze�ba "giskana obramowano s�owami z testamyntu od Fyrcoka". (Opisane w "ECHO SLONSKA" Nr. 7 - 07/2002).

Uza� w Nr. 6 - 05/2002 tego� "ECHO �LONSKA" dosto�ech piykne podziynkowani od Pona (to prawie nie je po naszymu) Petera Karla Sczepanka za moji "Rozwa�ania starego �l�zaka o J�zefie von Eichendorffie, kere to rozwo�anio som wydrukowane w "ECHO �LONSKA" Nr. 5 - 04/2002.

To som eben te chwile w �yciu kere zrobiy�y sie �wiyntym, choc data w kalyndorzu by�a zwyczajnie zamalowano na czorno.

Nie by�o by tych wszyjstkich powod�w do zamalowywanio dat w kalyndorzu na czerowno, a nawet z�oto, eliby nie �yczliwo�� od mlodego przijociela Chris Lepiarczyka - jako �e, osobi�cie ni mom dostympu do internetu, uza� Chris kosztym w�asnego czasu i piniyndzy - dowo mi na stare lata pow�d do zamalowywanio - jako sie rzek�o - dat w kalyndorzu na czerwono a nawet na z�oto.

W tek�cie, od p. P.K. Sczepanka nie brakuje zach�t do nawionzanio kontaktu z ludziami, z kerymi joch ju� jest od downa w kontakcie. Idzie tukej o Stefana Stellera i Jana Cofa�ka.

Stefana Stellera to mom opisanego we wspomnianej wczesniej ksion�ce "Giskana od Fyrcoka" na str. 181. Uza� w oparciu o obszerny reporta� Jana Cofa�ko mom w ksion�ce (te� wcze�niej wspomnianej) "Fyrcok za briftryjgra" - napisany co�ki rozdzia� pt.: "Nie strzelone gole" str. 340.

Te dwie postaci mom w zasiyngu rynki (jak to sie godo), a konkretnie kilkunastominutowej jazdy tramwajym abo miejskim autobusym. Z ks. prof. Jerzym Szymikiem - to mom we "Fyrcoku cz. VI" na str. 227 wsp�lne zdjynci.

Eli uza� idzie o insze godne poznanio osobisto�ci - to jyny internet umio� by mi je przybli�y� abo ... som nie wiym co i jako?

W ko�dym razie serdeczne dziynki p. P. K. Sczepanek za budujonce s�owa pod mojim adresym i za wszyjstki teksty Pana autorstwa w ECHO �LONSKA, kere czytom po wielokro� i - �eby insi te� se poczytali - powielom to na ksero i rozdowom nie jyny cz�onkom Towarzystwa Przyjaci� �l�ska we Warszawie (kerego to towarzystwa by�ech wsp�za�o�ycielym), ale te� echt Warszawiokom zainteresowanym sprawami naszego G�rnego �lonska (tacy te� sie zdarzajom) i trza ich wykorzysta� - jako to mom opisane w ksion�ce "Pofyrcokowe skojarzynio czyli FYRCOK cz. VI" w kilku rozdzia�ach traktujoncych o tym, jako to Warszawiok uk�odo� se z puzzli obrozek pt. "G�rny �lonsk", a idzie o tym poczyta� od str. 58 do 84.

Eli wdziynczno�� sz�o by zmierzy� abo zwo�y�, to collsztok musio� by mie� d�ugo�� r�wnika, uza� woga musia�a by by� jako ta kolejowo.

I wreszcie - ta nojswiy�szo data, kero mom zamalowano w kalyndorzu na czerwono to 12 VI 2002. Zesp� wokalno-instrumentalny SILESIA z Opolszczyzny uswietnio� uroczysto�� we Warszawie. Chodzi o doroczne wrynczani statuetki �l�zaczki przez Towarzystwo Przyjaci� �l�ska we Warszawie zas�u�onym (wedle onego towarzystwa) dlo �lonska. Tyn zesp�l cofny� mnie o co�ki 52 lata do zadku - jakech na prze�omie lot 1949/50 nasto� w Gos�awicach (dzisiej dzielnica Opola) jako m�ody nauczyciel. W lu�nej godce po wystympach i co�kij uroczysto�ci pokoza�o sie, �e akordyjonista w tym zespole, Rajmund Szymaniec, jest synym mojij by�ej uczynnicy.

I terozki podziwejcie se! Jakby tak cz�owiek by� chacharym, toby go wszyjscy mieli kandy�. Po prowdzie, to i tak majom, ale to ju� nie skuli chacharskigo �ywota, yno skuli nietolerancyje i ludzkij g�upoty. Bezto� trza umie� docyni� ko�de �yczliwe s�owo, ko�dy przijacielski gest, ko�do dobro rada i nie przemilcza� tych stan�w ducha, bo one stany ducha som jak odkopywani prowdy - warstwa po warstwie - o naszym

G�rnym �lonsku. Nikere teksty w ECHO �LONSKA som taki, �e trzaby sie ich uczy� na pamiyn�. Przede wszyjstkim m�odym by sie to przida�o. Takimi tekstami som te od p. P.K. Sczepanka, a faronsko ciekawy jest te� tekst w Nr. 7 - 07/2002 ECHO �LONSKA - podpisany J�zek Kulisz - str. 26 do 28.

P.S.:
W ECHO �LONSKA przeplataj� si� poj�cia - pa�ska DOMOWINA i moja DOMOWIZNA.

Osobi�cie pozostaj� przy DOMOWI�NIE z dwoch powod�w:

  1. DOMOWIZNA - to s�owo zapomniane (jak wiele innych), a u�ywane m.in. przez mojego starzika i jego przodk�w.

  2. DOMOWINA - to organizacja spo�eczno-polityczna �u�yczan. Za�o�ona w 1912 roku. Rozwi�zana w roku 1937 i reaktywowana w roku 1945.

Rudolf Paciok


 

 


« zur�ck «

[ HOME ] [ INDEX ] [ FORMAT-A4 ] [ ARCHIV-2002 ] [ SUCHEN ]

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection European design furniture| sofa hk| sofas| beds| coffee tables| dining tables| dining chairs| sideboards| furniture hk| Cattelan Italia| Koinor

International schools hong kong| Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| 邮件群发软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO