Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [FORUM]  [SERVIS]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

9_10/2002

ECHO �LONSKA

« nazot «


SZMANTERLOK

Dziepjyrko, jakech prziszo� do 7 lot, a matka wyrychtowa�a mnie do piyrszej klasy szko�y powszechnej w Krzy�kowicach (dzisiok Psz�w) z pukeltaszom na plecach, co mia�a w pojstrzodku tabulka z gryflikym i szwamym na sznurku, �labikorz i fyjderkastla z blajsztiftami - to rechtorka na samym poczontku przikoza�a mi, �e ni mom goda� na motyle szmanterloki, na tornister pukeltasza, na pi�rnik fyjderkastla, na rysik gryfel, na g�bka szwam, a na nauczycielka rechtorka.

Od tego czasu zacz�o sie poprawiani naszej �lo�skij godki. By�o na poczontku po dobroci. Nieskorzi, jak po dobroci nie pomoga�o, to hibami. A jak i to nie pomoga�o .... ja to� prawie przisz�a w 1939 roku wojna.

I te� dziepiyrko w nimieckij szkole toch se dowiedzio�, �e nasz SZMANTERLOK pochodzi od nimieckigo SCHMETTERLING. Uza� fyjderkastla od Federkasten, pukeltasza od ... itd.

Eli dzisiej kery� "echt" �lonzok nie uczy sie nimieckij godki, tyn bydzie (jakoch jo by� w 1-szej klasie) nie�wiadomy rodowodu wielu �lo�skich s��w, bo nie wszyjstkich.

Ale przeca momy uczonych szpec�w od godanio. Jedyn to nawet chlubi sie swojim �lo�skim rodowodym, a pochodzi z Tarnowskich G�r uza� miyszko we Wroc�awiu (Breslau) i uczy echt Polok�w rychtyk polskij mowy, bo onym te� daleko do czystej polszczyzny. Stond tyn profesor, co sie Jan Miodek nazywo, prowadzi roz w tydniu w telewizyji program pt. "Ojczyzna polszczyzna". Tyn profesor, jak ma�o kery zno sie na polskim godaniu.

Wczas rano (u nas) bo o 4-tej godzinie, a wele 10-tej wieczorym w Ameryce momy w programie I Polskigo Radia audycyjo dlo Polonii Zagranicznej. W dniu 7 siyrpnia 2002 roku - pod som koniec tej audycyje dosto� g�os wymiyniony profesor Jan Miodek - od tej "Ojczyzny polszczyzny". Tym razym te� sie pochwoly�, �e pochodzi z G�rnego �lonska i te� w godce wymiyniy� tego mojigo tytu�owego SZMANTERLOKA jako wyraz zapo�yczony. Tyn profesor te� - do sp�ki m.in. z p. prof. Dorot� Simonides i re�yserym Kazimierzem Kutzem zasiodajom w JURY dorocznego konkursu organizowanego w Katowicach "GODOMY PO �LONSKU".

Mocka �lonzok�w pr�buje szczyn�cio w onych konkursach. Jest jyny jedno "ALE". Eli kery� bydzie godo� "Sztefa, jo ci pszaja" zamiast - jak tego chcom jurorzy - "Stefciu, jo cie kochom" - to taki uczestnik konkursu nie bydzie mio� szans na punktowane miejsce. (Patrz te� ECHO �LONSKA Nr 7 - 07/2002 str. 22).

I terozki - w czym rzecz?

Tyn profesor Jan Miodek we spomnianej audycyji w dniu 7 VIII 2002 r. o szczwortej godzinie rano u nas, a o dziesiontej wieczorym w Ameryce chwoly� sie, �e pojedzie ku ameryko�skij Polonii. Wiadomo, �e niejwiyncyj Polok�w �yje w Chicago. Ale, momy te� w tym samym Chicago �lonzok�w. �eby nie obrazi� pona profesora, ale te� - �eby pozosta� uczciwym wobec bohater�w mojich ksionzek z FYRCOKYM w tytule, a pisanych po �lo�sku, chca te� rzecz co�ko naswietli� naszym szlachetnym postaciom - choby jyny tym, poznanym na II Familijnym Zje�dzie Krzinkowicz�w z klubu �lonskie Beranie - Wis�a 200l. Przinole�y do nich pani Urszula Ciszek, co je zatrudniono w Chicago - a konkretnie - w rozglo�ni �LONSKA FALA. (Patrz http://www.skarbiec-slaski.itatis.pl/strony).

I terozki - jako to momy na tym niemondrze wyrychtowanym �wiecie?Bydzie po polsku.Nie kryj�cy swego �l�skiego pochodzenia, a wr�cz chlubi�cy si� tym faktem prof. Jan Miodek - specjalista, od jezyka polskiego, autor cotygodniowych audycji telewizyjnych "Ojczyzna polszczyzna" bedzie w Ameryce t�umaczy� ameryka�skim Polakom zasady polskiej mowy. Nie wiem, czego bedzie w tej Ameryce Polonii dowodzi�. Zapewne tego samego, czego dowodzi na dorocznych konkursach "SLASKIEJ godki" w Katowicach - �eby by�o "Stefciu, jo cie kochom", a nie "Sztefa, jo ci pszaja".

Wedle mnie i wielu fyrcokopodobnych, �le by si� sta�o, gdyby pan profesor - b�d�c w Chicago - dotar� r�wnie� jakim� cudem do �L�SKIEJ FALI. W ko�cu nie ka�dy, kto si� chlubi �l�skim rodowodem, pragnie pozosta� ECHT Slonzokiym. Nie brakuje takich, co wola by� PRAWDZIWYM POLAKIEM na G�rnym �l�sku urodzonym.

To nie zarzut, ale ostrze�enie, bo - skoro im wolno w ramach reformy czepia� si� naszej �l�skiej godki, to - niech i mnie b�dzie wolno wyrazi� sw�j w�asny s�d o takich reformatorach. Je�li w moim pojmowaniu rzeczy b�d� odosobniony, to bedzie oznacza�o zgod� na zamian� PSZAJA na KOCHOM. Por�wnuj�c one dwa s�owa z polskim KOCHAM - tylko jedna literka "0" b�dzie mia�a �l�skie brzmienie, a - i to tylko ECHT �l�zak wypowie j� prawid�owo.

Ju� dzisiaj - m�j dziadek - gdyby �y� - "niewiela z naszego �lonskiego godanio by pochyto�". A szkoda. Ju� dzisiej szkoda, a co dopiero, gdy pogl�dy na nasze godani takich ludzi jak profesorowie Jan Miodek i Dorota Simonides, oraz im podobni - b�d� g�r�.

Uza� po naszymu.

Jedno trza nom bydzie w tym miejscu przizna�. To, �e po roku 1990 narobiy�o sie tak mocka �l�zakoznawc�w i reformator�w od godanio po naszymu, �e sie idzie w tym potraci�. Przido� by sie nom na G�rnym �lonsku jeszcze jedyn taki pan profesor J. Miodek, ale �eby by� jego przeciwiy�stwym i �eby programy w telewizorze nie nazywa�y sie u nas "Ojczyzna polszczyzna", yno �eby my te� mieli "Domowizna �lonszczyzna".

Podwiela nie bydymy mieli choby jednego takigo mondrego, a sztyry miechy uchodzoncych za mondrych, to i psinco bydymy mieli z takich marzy�. Ale pomarzy� trzeba i spisowa� marzynio na papior ty� nie zaszkodzi, bo nic nie je wieczne i nojskrytsze marzynio ty� sie mogom kedy� spe�ni�. Jyny tela powiym na koniec:

Tyn, co szmanterloka z motylikym zr�wno, niech te� przemianuje i psinco na g�wno.

Przeproszom uczulonych na pi�kn� "Ojczyzn� polszczyzn�"

Rudolf Paciok


 

 


« zur�ck «

[ HOME ] [ INDEX ] [ FORMAT-A4 ] [ ARCHIV-2002 ] [ SUCHEN ]

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection European design furniture| sofa hk| sofas| beds| coffee tables| dining tables| dining chairs| sideboards| furniture hk| Cattelan Italia| Koinor

International schools hong kong| Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| 邮件群发软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO