Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [FORUM]  [SERVIS]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

9_10/2002

ECHO �LONSKA

« nazot «


TOWARZYSTWO IM. KAROLA GODULI

41-709 RUDA SL., UL. P. NIEDURNEGO 69, tel.: (032)2442952
POCZTA 
godula@free.ngo.pl

http://free.ngo.pl/godula/


Z witra�u w budynku dyrekcji Schaffgotch�w w Gliwicach (nie istnieje)
- jedyna ikonograficzna podobizna Karola Goduli

W�ADZE TOWARZYSTWA

W dniu 4 czerwca 2002 roku I Walne Zgromadzenie Cz�onk�w Towarzystwa im. Karola Goduli wybra�o nast�pujace osoby do Zarz�du Towarzystwa:

  • Prezes – Grzegorz Poloczek

  • Wiceprezes – Jerzy Szczerbi�ski

  • Sekretarz – Krystian Ga�uszka

  • Skarbnik – Krzysztof Rodzoch

  • Cz�onek – Zygmunt Grzybek

  • Cz�onek – Miros�aw Cichy

  • Cz�onek – Stefania Kr�liczek

PROJEKTY:

  • �L�SKIE TALENTY – (Promocja dzieci i m�odzie�y uzdolnionej, pochodz�cej ze �l�ska)

  • BUDOWA POMNIKA KAROLA GODULI

Witraz w kosciele w Goduli (Ruda �l�ska)
z podobizn� fundator�w - Johann (Grzik) i
Ulrykiem Schaffgotchami

 

TOWARZYSTWO im. KAROLA GODULI
Siedzib� Towarzystwa jest miasto Ruda �l�ska.
Towarzystwo dzia�a na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
oraz poza jej granicami.

Celem Towarzystwa jest:

a) Promocja os�b i warto�ci kulturalnych �l�ska.
b) Umacnianie �wiadomo�ci regionalnej mieszka�c�w �l�ska.
c) Wzmacnianie to�samo�ci regionalnej z kultur� europejsk�.
d) Promocja i rozw�j przedsi�biorczo�ci na �l�sku.

Towarzystwo swoje cele osi�ga� b�dzie poprzez:

a) dzia�alno�� promocyjn�,
b) dzia�alno�� kulturaln�,
c) dzia�alno�� sportow� i rekreacyjn�,
d) dzia�alno�� wydawnicz�,
e) dzia�alno�� edukacyjn�,
f) dzia�alno�� informacyjn�,
g) dzia�alno�� naukow�,
h) dzia�alno�� popularyzatorsk�,
i) fundowanie i przyznawanie nagr�d i stypendi�w, szczeg�lnie dzieciom i m�odzie�y,
j) organizowanie wypoczynku dzieci i m�odzie�y,
k) wsp�prac� ze stowarzyszeniami, fundacjami i organizacjami, w szczeg�lno�ci z kraju i Unii Europejskiej.

z portalu http://free.ngo.pl/godula/
(strony w przygotowaniu)


KAROL GODULA

 

 


« zur�ck «

[ HOME ] [ INDEX ] [ FORMAT-A4 ] [ ARCHIV-2002 ] [ SUCHEN ]

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection European design furniture| sofa hk| sofas| beds| coffee tables| dining tables| dining chairs| sideboards| furniture hk| Cattelan Italia| Koinor

International schools hong kong| Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| 邮件群发软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO