Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [FORUM]  [SERVIS]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

10_12/2002

ECHO �LONSKA

« nazot «


�ozpro�wka dwadziesto�

Przyjemnie jest nam powiadomi� czytelnik�w Echa, i� w tegorocznym �ubnia�skim konkursie Ze �l�skiem na Ty pierwsz� nagrod� zdoby� pochodz�cy z Laskowic a mieszkaj�cy w Niemczech, pan Alfred Bartylla-Blanke.
Pan Alfred Bartylla-Blanke bra� po raz trzeci udzia� w wy�ej wspomnianym konkursie, zdobywaj�c w roku 2000 drug� a w roku 2001 trzeci� nagrod�. Tegoroczne, pierwsze miejsce, jest aktem uznania dla jako�ci jego wspania�ych gaw�d, pisanych gwar� u�ywan� w jego rodzinnej wsi po dzi� dzie�.
Dzi�kujemy autorowi za udost�pnienie nagrodzonej pracy do przedruku w Echu.
Redakcja


�ozpro�wka dwadziesto�
- a trzecio� przed konkurs w Ugianach -
�o rojbrze, nieprawyng ksiyndzu, roztomajtnych zadnych sataniskach jak i �o dio�blyng kamiyniu w Kobylnie,
to znacy, �o gesichtach prawych a nie �ocyganionych jak i inksych prziwiarkach, coch jong napiso�, nie, bo co� lepyj wiang niz drudzy ludzie, yno izby sie jescy i te tela telicka, co mi starzik, tatulek i inksi ludzie �ozprawiali, na zawse nie stracio�o.

Witong Wo�s serdecnie, zo�cne Panusie i zo�cni Pano�ckowie, juz trzeci ro�z we tych nasych Ugianach. Pisang sang ta gesichta przed konkurs, cho� tak po pro�dzie to bych posprzonta� musio�, bo lezy mi sang juz tego kurzu na �ranckach do pietrona, ale ju�ci� mu sie dobrze lezy, ky nie wajo�, a potki ani nie urzyko�, ani nie stanko�, to mu dong pokoj, bo musang tosang ta gesichta napisa�.

Jak jo� bo� ma�y, to grali my sie z fatryng rojberha�ptman Pistulka. No�przod mi tyn �ojciec �o Pistulce �ozprawio� a potyn my sie grali. Tatulek musieli zawse by� tyn zbonik a jo� bo� tyn �andara, co go do herestu zawiyro�, to znacy do chlywika, dzie prawie wieprzkow nie bo�o. Za sablang ejch mio� konsecek fandzo�lowej tycki a zakrziwiony patyk bo� pisto�la.

�o tyng Pistulce to sie tez kans bajdow nazbiyra�o: Ize to niby we here�cie umar, ize go przi uciecce zastrzelyli, abo ize go powiejsiyli; a to wsystko niepro�da, bo �on, jak mu tla�o i �andary mu po piyntach deptali, do Hamburga uciek, tang na sif wlo�z i pojecho� do Ameryki a potyn stantond pisma piso�.

Abo ta gesichta s tong skomnong babong: Ize niby Pistulka jong na rajscweki posadzio�, ale to je wcale niepro�da, ze tong skomnong babong to bo�o tak: Idzie jedna tako� baba, co bo�a bardzo skomno� i inksyng ludziong bardzo jejyj srogyng pyskyng ukrziwdza�a, bez las na jarmak. W pojstrzodku lasa trefio�a srogygo chopa. „A dzie Wy to, kobiyto, idziecie?” - spyto� jyj sie tyn chop. „Na jarmak nakupi�” - �odpedzia�a ta baba. „Ale mi sang, chopie, nie gawand�, bo jo� niy mong casu!” - i chcia�a i� dalyj. Na to tyn chop: „�obo��cie, sang mong strzybny talarek. Jak mi na tyng jarmaku kupicie co potrzebojang, to dostaniecie jescy jedyn.” „O ja! Coby�cie yno nie chcieli!” - zawrzo�sk�a ta baba bo bo�a �achcywo� na te talary. „Jo� tang wiela nie potrzebojang, yno tar�o a font soli, bo sie chcang plackow napiec” - pado� tyn chop i do� jyj po�ra klebzo�kow na te rzecy. Baba mazelony w go�rz� i rznie ku miej�cie. Niedugo i bo�a nazo�d. Chop siedzi na pnio�ku, fajfkang kurzi a sie �od casu do casu ze takej baniatej flaski gorzo�kong roncy. „Tosang tar�o i sol!” - pado� baba. „Do�wejcie sang tego drugygo talara! A mozno by�cie tak co przi�ozyli, bo na kiermasie �cisk bo�, a jo� sie jednak bardzo wartko uwino�a?” „Juz jo� ci, babo, przi�ozang!” - ryknon Pistulka, bo �on to bo�, i chyt babang za krawikel. Prziwionzo� jong gambong do stroma, stargo� z plecow jupa i stanik, i zacon nago� skora tar�yng trzy�. Jak ta juz blank cyrwono� bo�a to w�on, poso� tej babie te �okalicone pleca solong i stracio� sie w lejsie. Siongo�rze, co do� daleko robiyli, us�yseli jejyj wrzo�sk i babang uratowali, ale co ta wysto�a to wysto�a. Jejdynfals �od tego casu juz nie bo�a ani �akomo�, ani pyskato�.

Ja, tak to bo�o; a tyn Pistulka to wcale nie ba�towo� za Gliwicoma, jak to nieftorzi go�dajong, yno tosang w nasych lasach.

Ale nie yno ze rojbroma mieli ludzie u no�s do cyniynio�; tez i rostomajtne inkse rzecy jyng sie przitrefia�y. I tak to do�wno piyrwej ro�z stary Kaniut, �askowski ko�cielny, uk�o�d sie spa� a tu klupie fto� we drzwi. Kaniut wy�azi �ozespa�y i widzi przed wrotoma bryckang ze �ogaconyng formanyng i cudzyng faro�rzyng. „Wy�cie song ko�cielny w �askowicach?” - pyto� sie tyn faro�rz rubyng gosyng. „Ja!” - pado� stary Kaniut. „To biercie kluce i pod�cie mi ko�cio� �otworzi�, bo jo� mosang wartko za umiyrajoncego msong �odprawi�!” - go�do� tyn ksiondz. Kaniut nic, yno kluce wzion, na zadku na brycce przicupnon, furmon bicyng trzas i juz byli pod ko�cio�yng. Stary Kaniut �otwar, �wiycki za�wiycio�, zwony same zac�y bi� i ze wsystkich stron zacli sie ludzie schodzi� az tyn �askowski ko�cio� po�wny sie zrobio� choby we jaki �odpust abo kiermas. Ale ci ludzie, to byli wsystko cudzi, zo�dnego � nich tyn nas ko�cielny nie zno�. Stary Kaniut musio� tymu faro�rzowi przi msy posugowa�, a jak tyn bo� fertich, to �wiycki sie same pogasio�y, ludzie sie straciyli cho�by sie pod ziymia zapadli a tyn ksiondz tez. Kaniut s ko�cio�a wy�azi a tu ani brycki niy ma, ani zo�dnego nie wida� a zygo�r bije dwano��cie w nocy. Kaniut ani ko�cio�a nie zaryglowo�, yno ku domie pro�, wiela wykopa� umio�. Na drugi dziy� ludziong �ozprawio�, co mu sie to przida�o, ale nigdy sie zo�dyn nie dowiedzio�, coz to tak richtich bo�o.

I to tak. Nie wiang, jak tang dzisiej, ale jak jo� bo� ma�y, to sie jescy ludzie w �askowicach tang gesichtang we wsi �ozprawiali. A i jescy jednang, dejta pozor:

Ro�z do kacmy w �askowicach, zani jescy sie tang Wisianowski bo� dosto�, przijecha�o dwuch pano�ckow na brycce. Wlej�li rajn, �obstalowali sie wina i siedli sie do tych �askowskich gospodo�rzi, co piwo piyli a karty grali. Niedugo, a zacli tez gra� a yno �o coro�z to wiyncej. Te �askowiki nie poradziyli � niymi wygra�, juz byli jejich stodo�y, wieprzki, cielynta a i niejednang morgang pola segrali, jak tymu jednymu fajfka spad�a i sie musio� po niang pod sto� schyli�. Schylo� sie a tu widzi: Te pano�cki majong przi nogach kopyta a ze �awki �ogony wisong! No�przod tyn �askowik �ciyrp, ale sie zaro�z spamiynto�, wyskoco� spod tego sto�a i zawrzo�sknon na co�kong kacmang: „Chopy, to song dio�b�y, bez to nie poradzimy � niymi wygra�! Uciekejma, zani �od no�s dusow nie wygrajong!” - i hop! Bez zawarte �okno na zo�pociy. Futra wytargo�, ale dy� wyskoco�. Inksi sie tez nie dali tego dwa razy pedzie�, yno nogi za pas, ra�s s tej kacmy i sie we wszystky strony �oskorzi�. Te dio�b�y za niymi; mozno by tang byli i niejednego co�pli, ale dy� na granicy �od kacmowego grond�tiku �ostali sto��, cho�by ich fto w ziymia wro�. Nieskorzyj sie wyzdradzio�o, ize mieli te dio�b�y z tyng kacmo�rzyng ugodang, ize mogong sie w jego kacmie da� duse zapisa� �od tych gospodo�rzi, co ich no�przod w karty �ograjong; ale jejich moc bo�a wazno� yno az do granice kacmiska a dalyj to juz ni i bez to niy mogli tych chopow dalyj goni�.

I tak to �askowsky karcio�rze sie uratowali a dio�b�y musia�y z jejich bryckong do piek�a jecha�. Potyn sie tyn kacmo�rz ze �askowic wychludzio�, faro�rz kacmang i grond�tik wykropio�, nowy kacmo�rz prziso� i to za� bo�o dzie we �askowicach piwo pi� a w karty gra�; ale dio�b�ow juz tang zo�dyn �od tego casu nie widzio�.

A na koniec po�zprawiong wong �o dio�blyng kamiyniu w Kobylnie. Dwie znong te gesichty �o tyng saprama�skyng dio�sku, co to tyn kamiy� do Kobylna zawlyk. Piyrso� �ozprawio� mi moj o�pa z Ku�nie, coch wong to juz �o niyng dwa lata tymu �ozprawio�, ale co�ta �o niyng, tak jak jo� wo�s znong, sargany taky, juza� do�wno zapomnieli; idzie ta gesichta tak, posuchejta:

Bo�o to bardzo do�wno tymu, jescy zani sie na tyn mon, co w Kobylnie piyrwej sto�, Widera bo� dosto�. Tyn myno�rz, co wtedy na tyng monie bo� , mio� �o jedyn cas srogo� utro�pang, bo bo� blank suchy rok i ta rzycka - Ja�winka sie nazywo� - co to te jego mo�sky ko�o �obro�ca�a, wysch�a do kna i nie kludzio�a ani krapki wody. I tak tro�piyli sie i myno�rz, i myno�rka, i te wiynkse dzieci a i ludzie we wsi, bo niy mieli monki i nie poradziyli chleba piec. I to musieli zyto we wodzie mocy� a potyn �ozpancnia�e jej�. W tyng roku sie tez jescy tyng myno�rzong i ma�e bo�o urodzio�o.

W jedyn dziy� rano, jak juz s�o zmiarkowa�, ize za� be hica co niemozno, bo juz wcas bo�o dusno, a na niebie ani chmurki, tak tego myno�rza nerwy wziyny ize na podworzu zawrzo�sknon: „Bo jak nie be pada�, to i dusang dio�b�u zapisang, byle mi woda Ja�winkong pos�o�!” „Nale chopie, �opamiyntej sie a rzykej lepyj do �wiyntej Any, izby ci wodang pos�a�a!” - pada�a na to myno�rka, co te ma�e jescy piersiong ko�rmio�a.

W tyn som dziy� mio� tyn myno�rz do cyniynio� na Kamiy�cu. Jak jego sprawy poza�atwio�, to wlo�z sie do kacmy na piwo - bo musita wiedzie�, ize piyrwej bo�o na Kamiy�cu co lo�s, nie jak to tera, godno, chodno i do wsi daleko. A kacmy na Kamiy�cu bo�y wtedy aze dwie.

Jak sie tyn nas myno�rz te piwo tak popijo�, to w�azi ci do tej kacmy taki jedyn pano�cek. Fajni�cie �oblecony, we fraku, lo�ska w go�rzci, drogo� sabla mu sie wele uda hyrdo�; yno konsecek kulawy a tyn trzewik �od tej nogi, na ftoro� tyn pano�cek bo� kulo�, jaki� taki wybojlowany. No ale nic: Siadnon sie tyn pano�cek gena� przi tyng stole co nas myno�rz i pyto� sie, sie mu moze piwo postawi�. Nas myno�rz przisto� na to, cho� mu przi takyng pano�cku jako� nietak bo�o, ale dy� juz do�wno nic nie bo� zarobio�, to bo� i ro�d, ize sie piwa na bzdy napije. Pano�cek u kacmo�rki piwo �obstalowo� i jak sie �ykli, to wyciong z kabze taki pergamynt i go�do� do myno�rza: „Jo� s�yso�, ize rok suchy, Ja�winka wody ani za fynik nie kludzi i Wy nie poradzicie zbozo� mo��. Podpi�cie mi tosang tyn papior, to jo� Wong sie �o wodang postarong, juz jutro rano jong mo�cie. Ale podpisa� musicie sie serdecnong krwiong.” Jak nas myno�rz to us�yso�, to sie zaro�s spamiynto� z kyng mo� do cyniynio� i pedzio� tak: „Pano�cku, pijcie Wy sie Wase piwo sami! Jo� Wasej pomocy nie potrzebojang!” „Ale dy� tang!” - �o�mio� sie tyn pano�cek na to. - „Nie my�lcie sie, ize jak sang podpisecie, to Wasa dusa juz na wieki przpad�a! Zawetujma sie! Jo� Wasang dusang yno wtedy dostana, jak ze robotong banang fertich zani kokot zapieje; a zacon� niy moga przed punocong. Ale ky ta weta jes przed Wo�s tak leko do wygranio�, to, jakbych jednak jo� mio� wygra�, do�cie mi jescy Wase no�ma�se dziecio na naukang.” Myno�rzowi �od tego dio�blygo piwa juz sie dobrze z gowy smandzio�o i jak to us�yso�, to sie pomy�lo�: „Co, jo� bych z dio�bliskyng wety nie umio� wygra�?! �obo�cymyng!” Jak sie to pomy�lo�, to dziubnon sie wido�kong w palec i podpiso� tyn pergamynt. Jak to ucynio�, to tyn pano�cek przemiynio� sie wro�z w zadnego �orta, �o�mio� sie bardzo paskudnie i sie stracio� choby go przi stole wcale nie bo�o. Nas myno�rz zaro�z watrzy�bio�, ale ize jego palec jescy juso�, to wiedzio�, ize mu sie to wsystko richtig przitrefio�o. Strach go sjon i juz yno patrzo�, jak sie do dom dosta�.

Jak prziso� do dom, to jego kobiyta spomiarkowa�a, ize jaki� markotny je i pyto� sie go, co je lo�s. Dugo jyj nie chcio� pedzie�, ale dy� jednak potyn, bo sie bardzo napiyra�a, rzek, co mu sie na Kamiy�cu przitrefio�o. Jak ta myno�rka to us�ysa�a, to s�ozo�a rance nad gowong i nic, yno rozaniec a rzyka�, bo jednak chopu, cho� tyn sie tang niekiedy i wypio�, przo�a i nie chcia�a, izby go dio�sek na zywo do piek�a zawlyk.

I tak sie zac�o poleku �mi�. W monie myno�rz dyrgoce, ma�e w kolybce p�ace, myno�rka s tymi starsymi dzie�mi rozaniec rzyko�, a i rzyko� tak: „Pon Bocku, zrob, izby tyn jedyn jediny ro�z kokot godzina warciyj zapio� niz normalnie!”

I tak sie noc zrobio�a a jak zygo�r wybio� dwano��cie, to us�yseli i myno�rz i myno�rka - a i tez kozdy, fto jescy nie spo� - srogi krach �od Bierdzon. No�przod z daleka, ale potyn coro�z to blizyj; a to bez to, bo dio�bo� �od Dombrowy, dzie tera wojo�ki song a Ja�winka juz wtedy �drzod�o mia�a, kamiy�, srogi jak po stodo�y, wlece i tang rzyckang pog�ambio� a za tyng kamiyniyng woda ciece. I wlece dio�bo� tyn kamiy� i wlece, sapi przi tyng a sapi, ale dy� nie usto�wo�. Bez Kopalina, co�ky Bierdzany, bierdzki las. W monie myno�rz coro�z to barzyj �wiyrgoto�, trzask �od �omanych stromow robi sie coro�z to go�niejsy, dio�bo� juz kamiy�sko bez bierdzki las przetargo� i juz go �od mona po kobyla�skej stronie wida�, a tu zygo�r dopiyro �tyry bije. I tukej myno�rkang, co ca�y cas rzyka�a, �o�wiycio�o: Pociep�a rozaniec, wyskoco�a na dwor, polecia�a do kurzygo chlywika i zac�a kury ze drabinow chyta� a na podworzy wyciepowa�. Kury, ze�terowane, wystrasone, �okapica�e, zac�y gdaka� az sie kokot �obudzio�. Jak tyn kokot ujrzo� chlywik bez kurow, to strzompnon i sie pomy�lo�: „Pieronie, jo� zaspo�!” i zacon pio�� co niemozno. Myno�rz, jak to us�yso�, to az podskoco� z rado�ci, ma�e zaro�z przesta�o w kolybce p�aka� a dio�sek stanon cho�by mu w krzizu strzelo�o; ale dy� kokot za� pieje. Saton zaklon paskudnie, tompnon kopytyng we ziymia co ta sie zatrzons�a �od Bierdzon az pod Jy�owo�, a �od Slajse prawie az pod Marsco�ki, i uciek w supie smandu do piek�a.

Rano wcas chopy z Kobylna wziyni kopaki, �opaty i hercowy, przekopali tyn kawo�ek, ftorego dio�bo� juz nie zdonzo� tyng srogyng kamiyniyng przery�, i mon ruso�.

Myno�rz, co dziynka myno�rce duse na wiecno� potampang nie segro�, zo� � niong i dzie�mi dugo i scej�liwie, ludzie w Kobylnie za� mogli piec chlyb, a kamiy� lezy pod dzi� dziy� na kraju kobyla�skich �onk po prawej stronie Ja�winki; tyn dio�bo� za�, co go tang prziwlyk, za kara, ize ani zo�dnej niewinnej dosycki, ani zo�dnego niewinnego dziatuska Ja�cykrystowi do piek�a nie prziwlyk, niy moze juz po ziymi chodzi� a ludzi bamonci�. Bez toz go �od tego casu juz zo�dyn ani na Kamiy�cu ani kaj indziyj nie widzio�.

A tosang ta drugo� bajda �o kobyla�skyng dio�blyng kamiyniu; �osprawia�a mi jong tako� richtig fajno� kobiyta z Jy�owej, frojntlich i bardzo zycliwo�. Nowomodnie to by sie pedzia�o „fajno� babka”, cho� jyj juz tang i niy ma sesno��cie. �onej to za� �ozprawia�a jejyj starka, a tej starce jejyj starka, az do tej starki, ftoro� przi tyng bo�a.

Ta no�piyrwejso�, blank staro� starka, za modo� dzio�cha, jak jescy nie bo�a wydano�, to bo�a w Canstochowie na kalwaryji jak prawie tang jedyn franciskon wyganio� dio�b�a ze �opantanej dzio�chy. A musita wiedzie�, ize taki zo�konnik, co �odprawio� egzercyje, to nie �mio� by� ko�rmiony mutrzinong piersiong yno kobylyng mlykyng. Cho�by sie yno ro�z za zycio� bo� nacycko� maminego mlyka, to juz tang � niego taki faro�rz, co egzercyje �odprawio�, nie umio� by�; bez to tez byli tacy ksiyndzo� cansto siyroty, co jyng mamulka majstyns juz przi porodzie skopyrt�a.

Bo�o tych �opantanych dzio�chow trzi. Jednej tej dzio�se zado� tego satana taki pieko�rz. �on wierzang chcio� jong zbamonci�, izby �ona � niyng na zo�pociy abo do songsieka pos�a, a ky ta nie chcia�a, to tyn jyj tang jakyng urokyng tego carta zado�.

Piyrso� z tych trzech dzio�chow nie chcia�a, izby tego satana � niyj wygna�, z tej drugej nie s�o, a przi tej trzeciej, co jyj to bo� tyn pieko�rz tego dio�b�a zado�, bo�o to tak:

Jak tyn franciskon zacon te egzercyje �odprawia�, to �ona sie zac�a sfija� a skrzece� �okropnyng gosyng, az � niyj zacon taki kamiy� wy�azi� co wyglondo� choby �oso�ka. Jak tyn kamiy� ca�y z tej dzio�chy wylo�z, to �on zacon ro�. I ro�nie tyn kamiy� i ro�nie, az sie zrobio� srogi jak pu stodo�y, a kole niego dio�sek stoj i myrdo� �ogonyng jak pies, co sie go przi zezyraniu jajec chycio�o.

„Bestyjo� dio�belsko�!” - ryknon na niego tyn zo�konnik, co to za dziecio na kobylyng mlyku bo� chowany a ryp tego satana kropid�yng miyndzy rogi. „Ciorcie niecysty, za pokuta, ize� tang dzio�chang mamonio�, zaniej�es tera tyn kamiy� stond aze na Trzynsina, izby� cho� yno konsecek wiedzio�, jak �onej bo�o ciynsko! A poniejsies go na ma�yng palcu �od lewej ranki! Musis z robotong by� fertich zani kokot zapieje, a zwony uderzong, a jak nie zdonzys, to juz ci tang Luciper w piekle zgodzi!” - i huk go jescy ro�z tyng kropid�yng miyndzy te rozyska.

Co, chceta wiedzie�, camu tyn dio�bo� mio� zaniyj� tyn kamiy� prawie z Canstochowy na Trzynsina, a nie, na przik�o�d, do Carnowonsow abo i az do samego Berlina? Powiydzta mi yno, mondrale: Jak wong ksiondz po spowiedzi zado� za pokuta �tyry �ojcynas i �tyry Zdrowa�maryja, to wy sie go tez pyto�ta, camu �on wong nie zado� piyn� �ojcynasow i piyn� Zdrowa�kow? Co? Ni? No to co chceta? Pokuta je zawse na milimejter �odmierzono�, ju�ci� tang i wtedy tyn franciskon wiedzio�, co cyni.

Ale wro�ma sie do Canstochowy i nasego dio�ska. Jak �on tang pokutang us�yso�, to ga�y przewalo� choby zmysony ko�, wzion tyn kamiy� na tyn ma�y palec �od lewej ranki i uderzo� ku Trzynsinie. Z pocontku mu to tang do� s�o, ale za �olesnyng zacon mu tyn kamiy� coro�z to barzyj cionzy�, aze go tyn �ort piyrsy ro�z upu�cio�. Przida�o sie to we Wandryni. Drugi ro�z tyn dio�bo� upu�cio� tyn kamiy� we Sumiyradzie a we Bierdzanach dwa razy. Jak tyn dio�bo� wylo�z z jego kamiy�skyng z bierdzkich lasow po kobyla�skej stronie, to we Kobylnie zac�y kokoty pio�� a zaro�z potyn zwony bi�. Dio�bo� pociep kamiy�, zaklon paskudnie, sumina wylaz�a mu na pysk a i tompnon kopytyng w ziymia tak mocno, ize ta sie �od Bierdzon az do Jy�owej i �od Slajse az prawie pod Marsco�ki zatrzons�a. Wro�z zrobio� sie wiater i saton uciek w supie �ognia a smandu do piek�a. Ize pokuty nie wykono�, to niy mog �od tego casu juz sie na �wiecie poko�za� i ludziong skodzi� a mozno musi i tera jescy w tyng piekle haj�le cy�ci� a karto�fle struga�.

Tyn kamiy� do dzisia lezy w Kobylnie na kraju bierdzkich lasow, a we Wandryni, Sumiyradzie i Bierdzanach, tang, dzie tyn dio�sek go upu�cio�, porobio�y sie g�amboky stawy, co to do dzisia w nich woda je.

Jak potyn sto abo i dwasta lo�t nieskorzyj w Kobylnie budowali nowy ko�cio�, to brali s tego kamiynia konski na fondamynta. Kilo�foma i motoma krusyli ludzie tyn kamiy�, ko�mi, wo�oma, to�ckoma a i samociyngyng woziyli na budowa, aze co�ky fondamynta na jejich ko�cio� zalo�li, a tego kamiynia nie ubo�o. Bez to go idzie do dzisia �oglonda�, ale noj� go w tych to�pielach poradzi yno taki, co w to wsystko wierzi, co jo� sang napiso�.

Blank na wiyrchu tego kamiynia, tang, dzie sie w niego ta dio�blo� pazura no�g�ambiyj wro�a, je tako� trzirogato� dziura a wniyj je zawse woda. Zo�dyn jescy nie widzio�, izby tang nie bo�o wody, cho�by i no�suchsy rok bo�.

I to tela. Id�ta tera z Pon Bockyng a przyjta jedyn drugymu, to znacy, bond�ta tacy, jakygo mje sie mamulka zycyli a Pon Bocek prziko�zo�. A jak zondzieta do dom, to nie zapomta tang tych wasych pozdrowi�. Zyjta.

Alfred Bartylla - Blanke

Alfred.Bartylla-Blanke@t-online.de


 

 


« zur�ck «

[ HOME ] [ INDEX ] [ FORMAT-A4 ] [ ARCHIV-2002 ] [ SUCHEN ]