Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [FORUM]  [SERVIS]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

10_12/2002

ECHO �LONSKA

« nazot «


Moja mi�o�� – numizmatyka

Urodzony �ech je pod znakym Byka. Som ludzie co godajom, �e byki to same sknyry i materialisty, ale tak richtig to jest to ino take �obrocanie kota �ogonym. Mo�e wziy�o sie to stond, �e w duszy ko�dego byka siedzi �dziybko romantyka, ino �e niy wszyscy chcom, abo mogom to uwidzie�. No, a �eby wom to jako� wyklarowa�, to chca tukej po�osprowia� �o jedny z moich �yciowych mi�o�ci. Zresztom niy tak ca�kym ino �o jedny, bo zy mie przeca ty� taki karlus, co i za inszymi dzio�chami �lypiami �obroco.

Dopad�a mie ta frela ju� w szkole �redni, jak m�j kamrat z �awki dosto� �od �ojca na �oziymnostka fajny gyszynk. By� to album ze starymi piniondzami z ca�ego �wiata. Jak jo na to blikno�, to tak jakbych �od pierszego wejrzynio zakocho� sie we freli kero nazywo sie numizmatyka. No i zarozki som zech zaczo� zbiyra� te klepoki. Pszojymy sie z tom frelkom do dzisioj i takym sta�ym to sie nawet moja �lubno niy mo�e pochwoli�, bo przeca jom �ech pozno� dopiyro pora lot potym.

Nojsomprzod to �ech z tom numizmatykom zaczo� normalnie chodzi�. Nojczy�ci szli my razym na gie�dy staroci, abo jaki� torg, kaj handlyrze sprzedowali stare piniondze. Fajnie my sie ty� pszoli w doma, �oglondajonc razym albumy z tymi klepokami, abo jake� katalogi. Nikere monety to mi si� �niy�y po nocach, bez to mog� chyba pedzie�, �e nawet w �o�ku mie ta frela niy zaniydbywa�a. Take to by�y fajne zolyty.

Jednak musza sie wom przizna�, �e po jakim� czasie zaczy�o sie miyndzy nami co� psu�. Ta moja lipsta sta�a sie tako markotno, a jo niy wiedzio� czymu. W ko�cu jednak kapno� �ech sie, �e �ona by�a wtedy �o mie fest zazdrosno. No bo przeca wcale niy wadziy�o mi to w tym, �eby normalnie �o�yni� sie z innom fajnom dzio�chom i do�� pryndko doczeka� sie naszego piyrworodnego. A by�o to w takim czasie, kedy kupno pieluch chcieli wpisywa� do dowodu, a za suszonym mlykym to �ech je�dzio� po r�nistych miastach i ty� mi to wpisywali, ino �e do ksion�ki zdrowia tego mojego bajtla. No, niy dziwota �ech ta numizmatyka wtedy trocha zaniydbo�, ale jak ino tyn nojgorszy czos mino�, to przeca chcio� �ech i to jako� wynagrodzi�.

�o ma�o by mi sie bez to m�zg zlasowo�. No bo jak to zrobi� �eby ta naszo mi�o�� ty� przinios�a jake� potomstwo i frela niy mia�a by ju� powodu do zozdro�ci, abo niy czu�a sie jako� gorszo. W �odny „sztuce kochania”, czy inszy „kamasutrze” niy uda�o mi sie znoj�� na to rycpty. Kejby niy to, �e w�a�nie �ech jest zodiakalnym bykym, to mo�e bych zrezygnowo�, ale jest to taki pieronym uparty znak, a ju� nojbardzi chyba w mi�o�ci.

W ko�cu wpod �ech na to jakim sposobym te nasze pszonie mo�e prziniy�� owoce, a numizmatyka bydzie chyba zodowolono. A jak�ech ju� wymy�lo�, to chcio� �ech to pryndko zrobi� i mog� sie wom tu pochwoli�, �e wszystko fajnie wysz�o.

Do poczy�cia dosz�o w 1992 roku w Muzeum Miejskim w Rudzie �l. Te nasze dziecko to by�a wystawa kero sie nazywa�a „Pieni�dz obu Ameryk”. No, a potym to sie ju� nom sypny�o tymi dzieciskami, tak „co rok to prorok”, a w kolejno�ci:

1993 – „Banknoty zast�pcze �l�ska 1914-1924”
1994 – „Pieni�dz Azji”
1995 – „Pieni�dz Afryki”

Trocha nom w tym pomogali: magistrat, muzeum i Klub Kolekcjonera. Normalka, bo przeca do porodu zawsze by�a potrzebno hebama, a dzisioj to �wier� lazarytu.

By�o jeszcze potym trocha pomniyjszego drobiozgu, ale tak richtig, to przez nastympne dwa lata ju� my sie specjalnie niy wisilali. I mo�e by sie na tym naszo rodzicielsko rola sko�czy�a, kejby niy to, �e moj bajtel zaczo� w miyndzyczasie zbiyra� karty telefoniczne. Mie sie to ty� spodoba�o i trocha �ech mu wtym pomogo�. Jak mio� ju� tych kart do�� du�o, to jymu i jego kole�ance z klasy, kero ty� to zbiyra�a, zorganizowo� �ech wystawa.

Pokazywali my to po szko�ach naszego miasta i dzieciska niy umia�y sie nadziwi� tym �obrozkom. Szyby gablot by�y zawsze ca�ke popalcowane. Pora razy nawet jake� ma�e z�odzieje pokradli z wystawy trocha telekart. Taki to dzisioj popularny fio�

Sama wystawa nazywa�a sie „Nie tylko telekarty”, bo do�o�o� �ech do tego trzi ekrany z notgeldami �lonska. No i niy mino� nawet rok, jak za� �ech z tom swojom numizmatykom wpod i wysz�a nom z tego piykno wystawa przeno�no „Banknoty zast�pcze G�rnego �l�ska 1914-1924”. Wystartowali my z tym w moji parafii. Farorzowi ty� sie spodoba�o, no a jo liczo� �ech, �e bez to Pon Boczek bydzie czuwo� nad tym, coby jake� paskudniki niczego mi niy popsuli, ani niy pokradli.

Je�dzio� �ech z tom wystawom po szko�ach i klubach Rudy �l�skiej i somsiednich miejscowo�ci. Mio� �ech nawet okazjo pokoza� te notgeldy w r�nych miejscach Opolszczyzny, kaj cieszy�o sie to wiynkszym zainteresowaniym ni� u nos. Chyba co� z prowdy jest w tym, �e nojciyn�yj na w�asnych �mieciach. Ale fest mie cieszo� tyn nasz bajtel i chyntnie przeciepowo� �ech te gabloty z miejsca w miejsce, cho� czynsto btakowa�o mi taszyngeltu na zap�acynie baga�owki.

Wystawia� notgeldy – zadanie nie�atwe
Lecz ja chc� pokaza� je stsrszym i dziatwie
By cz�stk� historii regionu poznali
By bardziej t� ziemi� czcili i kochali.

Ino wyboczom mi, �e to niy po naszymu, ale przeca niy ino �lonzoki ta wystawa �oglondajom.

Wiycie, numizmatyka to frela staro, bo przeca mo ju� jake� 2700 lot. �ona jest jednak „staro ale jaro”, no a mie ty� dopiyro pionty krzi�yk leci. Bez to na wiosna zesz�ego roku za� my napochali co� nowego. Terozki jest to ju� srogo wystawa ca�ki moji kolekcji notgeld�w �lonska (2080 banknotow ze 160 �lonskich miejscowo�ci, �od Katowic do Grinbergu). Ciongna terozki po �lonsku co� wielkego.

�eby tak pedzie� wom ca�kym prowda, to bez tyn moj numizmatyczny fio� mom za� �ostatnio trocha gorzi w doma. Jako� do ty moji rodzinki mom terozki trocha myni czasu i �ona patrzi ju� na to krziwo. Byda musio� co� wykombinowa� �eby to zmiyni�. Ju� mi zresztom po tym byczym �ebie chodzom take my�li:

Marzy mi sie z�oto pla�a
Po kery ze �lubnom �a�a
Las zielony, mokre wrzosy
Po kerych jo leca bosy
A� do progu ma�yj chatki
Kaj �piom jeszcze nasze dziatki
A za drzwiami czeko �ona
By wtuli� mi sie w ramiona

No, sami terozki ju� wiycie jak to jest z tymi bykami. Jo za� mom tako cicho nadzieja, �e to co �ech wom pedzio� zw�aszcza te nasze frelki weznom sie g�ymboko do serca.

Dziynkuja za uwoga i ciyrpliwo��.

Bronis�aw W�troba


 

 


« zur�ck «

[ HOME ] [ INDEX ] [ FORMAT-A4 ] [ ARCHIV-2002 ] [ SUCHEN ]