Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [FORUM]  [SERVIS]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

10_12/2002

ECHO �LONSKA

« nazot «


INTEGRACJA EUROPY A REGIONALIZACJA

Europejska integracja i post�puj�ca globalizacja zmieniaj� spo�eczno-polityczne oblicze Europy. Konsekwencj� tych przemian jest stopniowa zatrata historycznie ukszta�towanego bogactwa specyfik europejskich region�w. Wymiar zaniku lokalnych r�nic nieustannie ro�nie, czemu sprzyja daleko id�ce ujednolicanie zasadniczych uwarunkowa� ekonomicznych. Wielkoobszarowej homogenizacji sprzyja tak�e “amerykanizacja” kultury, s�abe wsparcie udzielane europejskim tradycjom i brak ruchu odnowy na rzecz zachowania regionalnej r�norodnoci. Wszechobecny proces koncentracji �atwo �ledzi� cho�by w sektorze operuj�cych dzi� globalnie medi�w. Oferowana przez nie mieszanka �wiatowych “news” i “events” nie propaguje lokalnie wyst�puj�cych r�nic. Produkowana homogenna “po�ywka” informacyjna jest co najwy�ej okraszana „dodatkiem lokalnym”. Czy podobna redukcja regionalnego zr�nicowania mo�e by� godnym celem dalszego rozwoju �rodkowo-europejskiego obszaru kulturowego?

Zazwyczaj m�wi si� o globalizacji jako o zjawisku, kt�remu nie spos�b si� przeciwstawi�, jakby proces centralizacji �wiata by� nieuchronnym prawem natury. Jednym ze skutecznych sposob�w hamuj�cych procesy rozprzestrzeniania si� monolitycznych struktur spo�ecznych jest dzia�anie na rzecz rozwoju i pog��biania REGIONALIZACJI naszego kontynentu. D��enie do spo�eczno-politycznego upodmiotowienia region�w staje si� wa�nym �rodkiem kompensacyjnym wobec wielu negatywnych zjawisk towarzysz�cym mi�dzynarodowej integracji.

Na obszarze Europy daje sie ju� od dawna zauwa�y� tendencje ku tworzeniu region�w, przy kt�rych definiowaniu granice pa�stwowe nie odgrywaj� wi�cej roli zasadniczej bariery. Przyk�adem tego jest utworzony region Pomerania, kt�ry ju� sta� si� kulturowo-gospodarczym pomostem pomi�dzy lewo- i prawobrze�nymi terenami dolnej Odry. W ten spos�b z oddzielnych jednostek administracyjnych powstaj� regionalne organizmy, z kt�rych niejeden jeszcze w niedawnej przesz�o�ci zachwyca� bogactwem lokalnej kultury i nadzwyczajn� przedsi�biorczo�ci�.

Dzi� coraz wi�cej region�w czy aglomeracji miejskich wy�amuje si� spod wi���cego inicjatyw� podporz�dkowania wobec centralnych struktur politycznych. Samorz�dno�� przynosi wszechstronne korzy�ci. Regiony o wykszta�towanej identyfikacji prezentuj� si� zazwyczaj w atrakcyjniejszej, bo niepowtarzalnej szacie, kt�ra te� bezpo�rednio odwo�uje si� do faktycznych tradycji i pe�nej historii regionu. Inicjowana przez to szczeg�lna aktywno�� �ci�ga uwag� nowych inwestor�w i prowadzi do gospodarczego o�ywienia. Reaktywowana identyfikacja z histori� i prawdziwym etniczno-kulturowym obliczem regionu znajduje te� odbicie w obowi�zuj�cych programach edukacyjnych. Takie przewarto�ciowanie struktur pa�stwa w kierunku Europy region�w wdra�ane jest od lat nawet w centralistycznej Francji.

Tym samym rodz�ca si� oddolna inicjatywa pomaga prze�ama� zast�j gospodarczy, a w sferze kulturalnej prowadzi do reaktywacji lokalnych �rodowisk tw�rczych. Tereny, kt�re nie podejmuj� tego wyzwania czasu, trac� na atrakcyjno�ci - a przez to i na konkurencyjno�ci.

Dobrym przyk�adem korzy�ci p�yn�cych ze sprawnie funkcjonuj�cej regionalnej samorz�dno�ci jest Bawaria. Land ten jeszcze w latach 60-tych posiada� wyra�nie rolniczy charakter, dzi� Bayern uto�samia si� tak z niepowtarzaln� bawarsk� tradycj� jak i z powszechnym u�ywaniem laptopu. Trzeba wyra�nie zaznaczy� - regionalizacja zwi�ksza uniezale�nienie regionu od datk�w finansowych szczebli nadrz�dnych.

W celu o�ywienia dyskusji na tematy bezpo�rednio czy po�rednio zwi�zane z procesem reginalizacji za�o�ony zosta� niedawno pod adresem www.RegioPolis.net nowy, wieloj�zyczny portal internetowy.

RegioPolis propaguje nie tylko wizje Europy region�w, ale oferuje tak�e aktualne informacje z r�znych dziedzin �ycia. Europ� nale�y tu rozumie� nie w jej pe�nym geograficznym wymiarze, a w nieco zaw�onym, kulturowo i historycznie bli�szym nam, obszarze Europy �rodkowej. W�a�nie ta cz�� naszego kontynentu ucierpia�a w szczeg�lny spos�b w czasie trwania wojny i w konsekwencji prowadzonej po jej zako�czeniu polityki czystek etnicznych. Po wojnie dosz�o te� do zdziesi�tkowania d�br �l�skiej kultury (pacz na Los zabytk�w kultury �l�ska). �l�ska tragedia wieku XX jest jednym z wielu powod�w uprawinaj�cych do formuowania pustulatu ponownego przyznania �l�skowi statutu autonomii.

RegioPolis ma tak�e na celu inicjowanie mi�dzyregionalnej dyskusji oraz przybli�anie do siebie ludzi r�nych j�zyk�w i reprezentowanych zapatrywa�, kr�tko - zdobycie pozycji cz�sto odwiedzanego punktu kontaktowego.

Dzia�aj�ce autonomiczne redakcje region�w oferuj� materia� informacyjny o specyficznym regionalnym zabarwieniu. Tematy mi�dzyregionalne omawiane b�d� na stronach g��wnych tej domeny.

Sukcesywnie zak�adane b�d� dalsze redakcje regionalne. Zainteresowanych wsp�prac�, w tym autor�w, osoby redaguj�ce, t�umacz�ce texty i zajmuj�ce si� stron� techniczn� prezentacji materia�u, prosimy o wys�anie maili kontaktowych na adres: contact@regiopolis.net .

Bruno Nieszporek


 

 


« zur�ck «

[ HOME ] [ INDEX ] [ FORMAT-A4 ] [ ARCHIV-2002 ] [ SUCHEN ]