Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [FORUM]  [SERVIS]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

10_12/2002

ECHO �LONSKA

« nazot «


Samolot wielozadaniowy a Tarnowskie G�ry

Po 11 wrze�nia 2001 roku w Nowym Yorku i Waszyngtonie, sojusz NATO - 19 kraj�w - te� z Polsk�, stan� przed problemem zorganizowanego terroryzmu w wydaniu fundamentalist�w islamskich.

“Rosja nagle okaza�a si� bardziej przydatna jako sojusznik USA w koalicji antyterrorystycznej ni� ca�y sojusz atlantycki” - stwierdzi� doradca prezydenta Rosji Putina, Sergiej Jastrz�bski gdy Putin jednym telefonem do prezydenta UAS Busha zg�osi� gotowo�� wsp�pracy w tym zakresie.

Niezadowolenie Busha z niech�ci do militarnej akcji w odniesieniu do Iraku - Niemcy, Francja - �agodzi jedynie Wielka Brytania z Blairem. Ale to te� trzeba stwierdzi�, �e Ameryka (USA) to jednak co innego ni� Europa, nawet ta unijna demografia i zuwanderung (imigracja) tu i tam wymuszaj� nowe regulacje spo�eczno-polityczne.

Polska w ramach NATO postawi�a sobie wysoko poprzeczk� w ramach norm zbrojeniowych. m.in. uzbrojenie w 48 samolot�w wielozadaniowych - decyzja jeszcze mocno przed wrze�niem 2001 roku i oczywi�cie przed niedawn� z 21-22 XI.2002 decyzj� w Pradze o przyj�ciu do sojuszu siedem dalszych kraj�w Europy �rodkowej i wschodniej - Bu�garia, Rumuna, S�owacja, S�owenia, oraz Estonia, Litwa i �otwa z faktycznym cz�onkowstwem w roku 2004.

Nast�pi�o w Pradze dalsze sprecyzowanie zadania NATO - walka z terroryzmem - powiedzia� sekretarz generalny NATO George Robertson.

A wsp�lnie z Igorem Jwanowem - szefem dyplomacji rosyjskiej - “Zgodyilismy si�, �e stoimy w obliczu wsp�lnych zagro�e� i wsp�lnych wyzwa� i musimy bardziej ze sob� wsp�pracowa�”. Po pradze odwiedzi� te� Bush prezydenta Putina w Petersburgu. Sojusz wzmocni� si� wi�c niepomiernie terytorialno-strategicznie i uzyska� ju� sojusznika w Rosji.

Czy wi�c nie nale�y domaga� si� by udzia� Polski w bardzo kosztownym “wydatku samolotowym” - oceniany nawet na 5 mld USD - wobec takiej zasadniczej zmiany sytuacji zewn�trznej zosta� ograniczony. Mo�e po�owa tych samolot�w i to w wydaniu europejskim - Gripen - a nie samolot wielkomocarstwowy o zasi�gu i znaczeniu swiatowym. Nawet finanse Niemiec ostatnio uleg�y za�amaniu.

W tym samym czasie g��wny negociator unijny Jan Truszczynski chce by Polska w I-szym roku cz�onkostwa w Unii Europejskiej - co ma nast�pi� od maja 2004 roku wp�aca�a do unijnego bud�etu zaledwie 20% sk�adki, potem 40% a w trzecim 60%. normalna sk�adka roczna dla Polski wynie�� ma 2,4 mld euro. Polska jest tu wi�c twarda w ��daniach i nie chce widzie� trudno�ci jakie prze�ywaj� kraje unijne; Italia - trz�sienie ziemi, powodzie, Niemcy - olbrzymia pow�dz w dorzeczu Elby, czy Hiszpania z Portugali� - ostatnia katastrofa ekologiczna - zatoni�cie tankowca Prestige, powodzie we Francji.

Samolot(y) - 48 stuk - to doktryna wielkomocarstwowa, przecie� Polska nigdy mocarstwem nie b�dzie, a demografia wskazuje - migracje m�odzie�y do pa�stw unijnych od 2004 roku - na wyra�ny spadek liczby ludno�ci.

Kto zap�aci za te wymys�y genera��w i ministr�w, brakuje pieni�dzy na utrzymanie samolot�w (ju� brakuje okt�tom). Mo�e lepiej wydzier�awi� pilot�w jak pi�karzy. Pieni�dzy trzeba na ratowanie Shlonska - przywr�cenie go do jako takiej r�wnowagi ekologiczno-przemys�owej, oznacza to zdecydowane uporanie si� z katastrof� ekologiczn� w Tarnowskich G�rach, rekultywacje pot�nych po�aci ziemi na by�ych terenach przemys�owych G. Shlonska, na Dolnym Shlonsku w regonie Glogowa likwidacje odpad�w huty miedzi, itd. itd.

Przerost ambicji genera��w to pot�ne F-16 czy Mirage 2000 i po co w takiej liczbie, gdy Shlonsk wr�cz b�aga o zasadnicz� przebudow�. Czy po epoce d�ug�w Gierka nasi nast�pcy maj� przeklina� d�ugi Millera i Kwa�niewskiego? Prosz� zauwa�y� jak ostro�ni w podejmowaniu decyzji w tej samej kwestii potrafi� by� W�grzy czy Czesi, kt�rzy o niczym jeszcze nie zdecydowali.

Listopad 2002

Ewald Bienia


 

 


« zur�ck «

[ HOME ] [ INDEX ] [ FORMAT-A4 ] [ ARCHIV-2002 ] [ SUCHEN ]