Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [FORUM]  [SERVIS]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

10_12/2002

ECHO �LONSKA

« nazot «


Frank Prus Trio w Nadrenii-Westfalii

W ramach „Dni kultury �l�ska (tzn. G�rnego �l�ska, i to z „Katowickiego”) nad Renem i Ruhr, dnia 27-10-2002 w Muzeum G�rno�l�skim w Ratingen o godz 11.00 odby�a si� wystawa, a raczej wernisa� wystawy „Pejsa�e nieobecnosci. Grafika tera�niejszo�ci na G�rnym �k�sku „. - czyli „Landschaft des Nicht-Sein”. S�owo wst�pne wraz z uzasadnieniem typu wystawy wyg�osili ze strony polskiej R. Lewandowski z bytomskiej „Galerii Kronika”, Bieniarz z katowickiej Ars Camera-lis Silesiae Superioris i Ewa Zawadzka, przedstawicielka reprezentuj�c� artyst�w tej wystawy.

Jak wspomniano - to wsp�czesna technika wywiera wp�yw na nowy ekspandyczny rozkwit techniki graficznej.

 

Gdy prace �abusia z My�lenic (teraz z Katowic), Krystyny Piotrowskiej z Zabrza, czy Katarzyny Bochenek i Tomasza Struka z Bytomia mo�na by jeszcze rozumie� w tradycji nawi�zuj�cej do �l�skiej, inne prace odbiega�y od wielkiej pracy artystyczne mimo, �e wymiarowo grafiki by�y ogromne. Raczej innych to proste naci�ni�cie klawisza komputerowego, i to jeszcze mo�e nie przez artysty, jak przez obs�uguj�cego programisty, w wyniku czego powiela si� zdj�cia w r�nych odcieniach i ich cieniach. Brakowa�o mi wielu, wielu innych reprezentatywnych grafik�w �l�skich. W ko�cu w Katowicach znajduje si� ku�nia grafik�w Akademii Sztuk Pi�knych z Krakowa - wieloletnich do�wiadcze� naszych artyst�w. Niestety ich krzyk przeciw tera�niejszo�ci w PC-wykonaniu, wsp�czesnymi metodami - masowej produkcji i gigantomani komputerowej obni�y�a lot tej to wystawy.

Panowie kuratorzy Lewandowski i W�odarz probowali trafnie okre�li� wsp�czesny charakter wystawy jako krzyk protestu, prowadz�cy do „dialogu z nieobecno�ci�, niepami�ci� i cisz�” - niezrozumia�a technika, jak i tre��, w�a�ciwie nie wywar�a �adnego wra�enia.

Honoru dotrzyma�o „Frank PrusTrio” - „umramung” tej to wystawy - muzycy g�rno�l�scy z Rybnika, absolwenci Wy�szej Szko�y Muzycznej w Katowicach z

Franciszkiem Prusem na czele, jako wirtuoz na akordeonie,
Andrzej Kocyba - kontrabasista i gitar� basow�,
�ukasz Wojtas - perkusja i jej odmiany.

Wszyscy trzej ulegli fascynacji akordeona „Franca”, tworz�c niepowtarzalny zesp� graj�cy r�norodn� muzyk�, staj�c si� znanymi artystami w �l�skim �rodowisku muzycznym, i nie tylko.

Sam Frank Prus wyrazi� si� nast�puj�co:

„My�l�, �e muzyka, kt�r� gramy wype�nia przestrze�
pomi�dzy muzyk� klasyczn� i tzw. „rozrywkow�”,
daj�c odbiorcy mo�liwo�� wdro�nienia swojej wra�liwo�ci
na to zjawisko. W dobie elektronicznej muzyki
naturalne czyste brzmienie instrumentu mo�e by�
zaskoczeniem dla m�odego s�uchacza zalanego fal�
agresywnej mzuyki. Dlatego nasza propozycja
kierowana jest dla bardziej wymagaj�cego i ju�
os�uchanego odbiorcy.”

Frank Prus - lider zespo�u, jego najwy�sz� klas� wykonawcz� potwierdzi�y sukcesy Mi�dzynarodowych Konkursach Akordeonowych, kt�re organizuje Mi�dzynarodowe Stowarzyszenie Akordeonist�w corocznie w r�nych stolicach europejskich.

W 1971r. - I miejsce w Polsce i III w Klingenthal. W 1973 z�oty medal i I miejsce w Brukseli. Czo�owe miejsca w kolejnych latach w Portugalii, Szwajcarii i W�oszech. U�ywa koncertowego instrumentu w�oskiej produkcji, firmy „Castagniari” co jest o tyle wa�ne, �e niewielu akordeonist�w pos�uguje si� dzisiaj instrumentami klawiszowymi, wymagaj�cymi od muzyka najwy�szej sprawno�ci wykonawczej. Mistrzostwo Fanciszka. Prusa i pod tym widowiskowym wzgl�dem - nieodmiennie zdobywa serca meloman�w z r�nych stron �wiata. Chc�c podkre�li� wszechstronno�� akordeonu i jego brzmienia za�o�yl franciszek Frus swoje trio.

„Bogaty repertuar grany na koncertach udowadnia, �e opinia o sk�pym ludowym charakterze tego instrumentu zmienia si� w fascynacj� jego brzmienia i podziw dla prezentowanego materia�u.”.

R�norodno�� nurt�w muzycznych prezentowanych przez muzyk�w, to uk�on w kierunku s�uchacza, kt�ry jest najwa�niejszy dla s�uchacza - cz�sto w koncercie �ycze� graj� typowane utwory wskazane przez publik�. �wiadczy to dobitnie o klasie zespo�u na czele z Prusem.

Repertuar tworz� najwi�ksze utwory muzyki klasycznej, przeboje muzyki rozrywkowej oraz jazzowej. Niezwyk�a interpretacja tych utwor�w daje nowatorskie, niespotykane brzmienie zespo�u.

W grudniu 2000r. trio zdoby�o I miejsce na Mi�dzynarodowym Konkursie Akordeonu w kategorii muzyki rozrywkowej, kt�ry odby� si� w Przemy�lu.

Mi�o�nicy mog� wej�� w kontakt z Trio Franka Prusa -
Pl-44-290 Rybnik-Jejkowice, ul Sumi�ska 70, tel (32) 4302-477

Trio poleca si� - podaj�c wyrywkowo zakres ich muzykowania:

  • Muzyka klasyczna: JS.Bacha - „Toccata Fuga d-mol, Mozart - „Marsz Turecki”, Chaczaturian - „Taniec z szablami”, Brahms - „Ta�ce w�gierskie”, Czajkowski - „Dziadek do orzech�w”.

  • Muzyka Francuska - walce i polki w stylu „Musette”, ta�ce rosyjskie, ukrai�skie i bia�oruskie.

  • Rytmy Po�udniowo-Ameryka�skie w gor�cych rytmach rumby i samby.

  • Melodie s�ynnych spektakli: J.Offenbach - „Ksi�niczka i czardasz”, „Can-can”.

  • Muzyka filmowa: Churc - „Someday my prince Hill”, „As time goes by”, albo

  • jazzowa: Russel - “This Masquarade”, Parker - “Blues for Alice”, Lewis - “How high the moon”

�ledz�c karier� Franciszka Prusa, nie spos�b nie wspomnie� o jego pierwszych krokach od 9-go roku �ycia w Ognisku Muzycznym, i od razu do Szko�y Muzycznej w Rybniku u profesora Chrzanowskiego, dalej Liceum Muzyczne w Katowicach u profesora Pichury, a nast�pne kroki to jego b�yskotliwa kariera, �l�skiego muzyka - Dumnie opowiada� mi jego ojciec chrzestny pan Prus, z Rheine, 200 km od Ratingen, kiedy jego bratanek zabawia� publik� sali wystawowej w „Oberschlesisches Museum” dnia 27.10.2002.

Ilustracje:

  1. Zesp� Franciszka Prusa z Rybnika w Nadrenii, na tle grafiki komputerowej Adama Romaniuka „Pustych miejsc, w dialogu nieobecnych”.

  2. W czasie wyst�pu Prusa, w koncercie �ycze�, �piewa Leonid Linz z St. Petersburg z jego ulubionym „”Kazaczokiem”.

  3. Od dyrekcji Oberschlesisches Muzeum otrzyma� kurator kultury bytomskiej Galerii Roman Lewandowski (z lewej strony) symboliczn� ceg�e z czas�w rzymskich, 1700 lat star�, wydobyt� z piwnic K�lner Dom. W towarzystwie ma��onkowie Krystyna i Peter K. Sczepanek.

Zaobserwowa� i przekaza� dalej

Peter Karl Sczepanek


Peter Karl Sczepanek 
Eisenst�dter Str. 6, 40789 Monheim am Rhein

Monheim/Rh, den 26.11.2002

Tel/Fax 02173-66742
sczepanek@gmx.de
www.Silesiana.gmxhome.de

w Rheinische Post:
www.rp-online.de
search: Sczepanek

Silesia-Info:
www.Slonsk.de
www.Slonsk.com

www.EchoSlonska.com
www.SilesiaSuperior.com

 

 


« zur�ck «

[ HOME ] [ INDEX ] [ FORMAT-A4 ] [ ARCHIV-2002 ] [ SUCHEN ]