Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [FORUM]  [SERVIS]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

10_12/2002

ECHO �LONSKA

« nazot «


�l�zacy w krzywej Gaussa na spotkaniu: NRW - O/S

Gdzie jeste�my? - Kaj to my som? - Wo waren wir gewesen?

Pos�u�ymy si� Carl Friedrich Gaussem, �yj�cym w czasach Augusta Kissa -XIX wieku w Saksonii, fizyk, astronom, szczeg�lnie matematyk, z jego teori� liczb, ich rozk�adem, prawdobodobie�stwem. W matematyce normalny, r�wnomierny rozrzut liczb (zdarze�) przedstawiony na wykresie ma kszta�t rys�w dzwonu - jest to tzw. krzywa Gaussa.

W t�umaczeniu, przy rozwa�aniu nad �l�skiem, mo�na t� krzyw� por�wna� do kontur sto�kowo uformowanej g�ry. Znamy wszyscy Zobtenberg - Sob�tka po polsku -jad�c autostrad� do heimatu g�rno�l�skiego w okolicach Wroc�awia - ka�dy ju� widzia� g�r� Sob�tk� - Zobtenberg - przed i po Wroc�awu - patrz�c na po�udnie, 20 km - przy �l�y. Zbocza r�wnomiernie roz�o�one - przypominaj� krzyw� Gaussa - „liczb r�wnomiernie roz�o�onych”. Gdy liczby roz�o�y�yby si� nier�wnomiernie - to jedno ze zboczy, czyli taka „krzywa” by�aby nier�wnomierna, raz stroma i spadaj�ca - �agodna. A co to mo�na t� „krzyw�” przedstawi� praktycznego? No - czasem jakie� zdarzenia przed i po fakcie, po lewej przed, po prawej po tym fakcie. Rysuj�c krzyw� Gaussa ilo�ci ludzi uczesnicz�cych - mamy wizualny obraz ilu by�o przyk�adowo z rocznk�w urodzenia, ile jest kobiet, i ilu m�czyzn.

A jak przyk�adowo mo�na by przedstawi� t� krzyw� wydarzenia „Dni G�rno�l�skie nad Renem i Zag��biem Ruhr” w dniach: 24.10 - 3.11.2002?

Wiadomo, spotkanie takie organizuje, w Polsce Urz�d Wojew�dzki w Katowicach, a w Nadrenii-Westfalii - Landtag - rz�d NRW. Z regu�y ca�a organizacja przygotowania imprez trwa miesi�cami, do tego wyst�puj�ce zespo�y �wicz� jeszcze d�u�ej. Czyli du�y wk�ad pracy, czasu, pieni�dzy.

Najcz�ciej rz�dy te zlecaj� t� prac� organizacyjn� - jak to UW Katowic zrobi�, innym firmom, do tego kompetentnym. Rezerwacja lokali do wyst�p�w, okoliczno�ciowe afisze, ulotki, opisy, broszurki; do tego wyb�r objekt�w kultury, wykonawcy: muzycy, malarze, aktorzy, soli�ci - kt�rzy �wicz�, �wicz� i �wicz�. Oczywi�cie - zlecane prace s� czysto zarobkowymi zleceniami, zarabiaj� te� przy tym sale teatralne, filharmonie, sale wystawowe jak wyst�puj�cy i zleceni organizatorzy. I wszystko dla klienta - dla, jak tu u nas w NRW - dla miejscowych, w tym dla Polak�w (Polonia) i dla �l�zak�w si� rozumie!

Okazja nie byle jaka - powiedzmy aktualnie na szpicy artyst�w - zobaczy�, us�ysze�, podziwia� - zdarza si� rzadko.

A co tu ma krzywa Gaussa do tego? T� „krzyw�” mo�na por�wna� aktywno�� mieszka�c�w NRW, w czasie ich uczestnictwa na tych cz�sto, ci�ko wy�wiczonych widowiskach. Bo i mieszka�cy NRW zainteresowani powinni by� aktualn� kultur� �l�sk� w Woj. �l�skim. Co si� dzieje, jakie s� trendy, czy jeszcze co� zosta�o z naszych powiedzmy czas�w, co nowego i kto kszta�tuje te nowo�ci, i jakie one s�?

Krzywa Gaussa przedstawi� teraz w formie przypadkowej liczby uczestnik�w na tych imprezach.

Gdy Zobtenberg (Sob�tka) ma �agodne zbocza, czyli swoje kontury - jak wiemy, i mamy to w pami�ci jad�c do heimatu - teraz przedstawi� inn� g�r�. S� g�ry z jednej strony od wierzcho�ku o bardzo �agodnym zboczu, np. ci�gn�cego si� cztery kilometry. A z drugiej stronie tej g�ry schodzi si� z wierzcho�ku - stromo, prawie w d� na odcinku tylko 1 km. Widzimy w my�li r�nice, no nie?

Wed�ug mnie na uroczysto�ciach „Dni G�rno�l�skich nad Renem i Zag��biem Ruhr”, mo�na by przedstawi� na tej d�ugiej �agodnej krzywej uczestnik�w polskich o zapatrywaniach „Poloni”, za� na stromej, czyli o wiele mniej uczestnik�w g�rno�l�skich (Oberschlesier). Wielu w tym, z niemieckim „Personalausweisem” uto�samiali si� po stronie �agodnej.

Informacja reklamowa dotar�a do nich szybciej z Instytutu Polskiego na ulicy Citadelle Strasse z Duesseldorfu, ni� z jakiejkolwiek innej instytucji typu Vertriebene (Przesiedle�cy), Landsmann-schafty O/S lub Stiftungi czy Muzea niemieckie z za�o�eniami propagowania kultury niemieckiej.

Owszem, wielu, wielu dzia�aczy „naczelnik�w” tych organizacji, ostatnio wylistowanych, uczestniczy�o w tych imprezach, byli to z regu�y najwy�si naczelnicy tych instytucji - bez wielotysi�cznej liczby Oberschlesiern! Nikt nic nie wiedzia�, albo standardowo zapraszani na imprezy typu wystawowego - nie skorzystali z okazji zobaczenia aktualnej kultury �l�skiej. Gdy instytucje te nie rozprowadza�y bilet�w na bardzo interesuj�ce, i drogie zarazem imprezy, „Polonia” robi�a to programowo - propagowano polsk� kultur� w Niemczech. Tak wi�c patrz�c na krzyw� Gaussa - widzimy mia�d��c� przewag� zwolennik�w „Poloni” w Niemczech, od tych, kt�rzy tu przybyli za Vaterlandem do nowej ma�ej ich ojczyzny. Heimat zostawili, i ju� wi�cej nie interesuj�, si� co dzieje si� w ich stronach - wynika z tego jasno. Pokaz kultury �l�skiej na pomo�cie Wschodu i Zachodu w Niemczech wypad� na korzy�� strony polskiej mieszkaj�cej w Niemczech. Jeszcze nie poznali�my dog��bnie obecnej, a ju� zapomnieli�my poprzedni�. Jak to z nami jest? Czy jest to normalny objaw ludzi przemieszczaj�cych si�? Chyba nie, popatrzmy na Turk�w, albo �yd�w, albo tych tu uczesnicz�cych na dniach kultury �l�skiej w Nadrenii - Polak�w.

Ciekawe jak b�dzie w roku 2003 - pokaz kultury NRW w Wojew�dztwie �l�skim, tzn w by�ym Katowickim razem z Cz�stochow�.

Czy zbocza krzywej Gaussa b�d� po obu stronach �agodnie rozmieszczone, czy zaanga�owanie dw�ch �wiat�w z tego „tygla naro�nikowego” na G�rnym �l�sku udowodni� r�wnomierne zaanga�owanie. Czy organizatorzy po jednej i drugiej stronie rzeki Odry r�wnomiernie te� na�o�� nak�ady i zaanga�uj� reprezentatywnych artyst�w, pokazuj�cych w�a�ciw� kultur�, bez tendencyjnych narodowo�ciowych przypisywa�, w duchu pojednania, z my�l�, �e w�a�nie za 2 lata mo�emy si� regionalnie zwi�za� we wsp�lnej Europie.

Obserwator kultur za i przed Odr�

Peter Karl Sczepanek


Peter Karl Sczepanek 
Eisenst�dter Str. 6, 40789 Monheim am Rhein

Monheim/Rh, den 1.12.2002

Tel/Fax 02173-66742
sczepanek@gmx.de
www.Silesiana.gmxhome.de

w Rheinische Post:
www.rp-online.de
search: Sczepanek

Silesia-Info:
www.Slonsk.de
www.Slonsk.com

www.EchoSlonska.com
www.SilesiaSuperior.com

 

 


« zur�ck «

[ HOME ] [ INDEX ] [ FORMAT-A4 ] [ ARCHIV-2002 ] [ SUCHEN ]