Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [FORUM]  [SERVIS]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

11_02/2003

ECHO �LONSKA

« nazot «


Freitag 13. Dezember 2002 – Kobenhavn

UNIA Europejsko – pocz�ntek ko�ca

Europejsko PIYTNOSTKA w tym dniu spotka�a sie tam ( Kopenhaga) by na Topie umo�liwit' (1) przijyncie „dziesi�ntce” nowych – z Polsk�m? Twarde stawianie ��da� przez polsko delegacjo rz�dowo w tej sprawie trwa�o ca�y dziy� i pora razy by�o przerywane. W�a�ciwie to si� zastanawi�m, bo tak ko�o 10-tej, to ju� przi stole sz�o zmiyni� Polan na Rumun�w. Dlo mnie – Shlonzoka – by�oby to chyba lepsze, cho�bych potym musio� si� starat’ o wiza przi wyje�dzie w odwiedziny do Familii za Odra, abo do Czech. Rumuni by du�o myni kosztowali Unia, a Polanie maj�m jeszcze du�o, och du�o do zrobiynio by w og�le wly�� na to europejsko droga – na razie stoj�m w miejscu i nie robi�m nic, rozgl�ndaj�m si� na wszystki str�ny i do g�ry a� co przileci i manna kapnie sama do talyrza. By�oby normalniej jakby polsko delegacjo wr�ci�a do Warszawy na tarczy, (jak powiedzia�a wcze�nij pani H�bner ale zaroz zmiyni�a zdani) – polski minister ds. europejskich. Polska mog�aby si� jeszcze wiele nauczy� od Rumun�w, szczeg�lnie za� pokory. To moje przekonanie, Polski premier Miller wy�ebro� w Kopenhadze – razem z v-ce m. Kalinowskim, Ko�odko, Pohl’em – dlo �ebrok�w krajowych (Polan) miliard euro dop�aty bezpo�redniej do polskiego bud�etu – opr�cz dalszych miliard�w na fundusze struktularne, granice, mleko wirtualne itp. Dlo Shlonska nima nic! Odwrotnie – nie bydzie autostrad, nie bydzie sie „udro�nia�’ Odry, nima nic na kana� Odra – Dunaj, te� Odra – Wis�a (Krak�w), na komunikacjo, ekologia, s�u�ba zdrowia – zap�mnie�! Za to jest bespo�rednio dop�ata do hektar�w Ja�ta�skich. Za tygodnikiem „Polityka” 2 Grudz. 2000 takich nowych obszarnik�w (gospodarstw) by�o ju� wtedy; - powy�ej 1 tys.ha - 29, od 500 do 1 tys.ha – 174, 100 - 500ha - 940 gospodarstw. Po co takim i podobnym gospodarstwom (hektarom) pomoc? Podzieli�, zalesi�. Nie rozumiem kanclerza Niemiec gdy godzi si� na dop�aty do hektar�w czynsto pochodzynio ja�ta�skigo. Pisza w innym miejscu o innym Shroederze (Teschen/Cieszyn) – takiego potrzeba by�o w Kobenhavn. Maj�m za to byt’ pini�ndze na przejedzynie, te� zapewne przepicie (w Polsce 5 mln uzale�nionych od C2H5OH – w Czechach 1 mln – nawi�zanie te� do Eduard August Schroeder – Der Alkoholismus und...) Tako (przejedzenie) rzeczowo opinio spotka� te� w niekierych polskich mediach obok zupe�nie przeciwstawnych: Europa (Unia – Niemcy, Francja, Anglia, Szwecja...) jest „sk�pa i niesolidarna” – TVP-1; ZCHN – chce renegocjacji warunk�w przyj�cia, LPR (Giertych) – „pan Miller ... nie rzuci Polak�w na kolana przed UE”; Samoobrona (Lepper) – „rz�d zamiast na bankiet ... do lodowatej wody och�odzi� si� dobrze”; jest jeszcze Radio Maryja i inni demagodzy narodowi.

Generalnie �ycz� tym panom (grupom) z ich paranoicznym nacjonalizmem, sukcesu z odrzuceniem UE. Czy spo�ecze�stwa Zachodu tak naprawd� chc� Polak�w wyci�gaj�cych r�ce po euro, w Unii?

Prze�yw�m ju� kolejne dziesi�ntki lot poprzez II-go wojna �wiatowa, stalinizm, gomu�kostwo, gierkoizm, jaruzelsko�� i ca�o „odnowa – po starymu” – na tym co zosta�� ze Shlonska prze�omu XIX i XX wieku i dziwia si� mocno, �e jeszcze jako�� nie zwariowa�em w otoczeniu zwyci�zc�w spod Grunwaldu, Wiednia, Berlina a najwi�kszego obecnie beneficjenta Ja�ty, wcze�niej Wersalu. Czy za�, najwi�kszym beneficjentem Kopenhagi maj�m by� Polanie?

Czy Kopenhaga mo by� pocz�ntkiym ko�ca UE, gdy A. Lepper (Samoobrona) w Brukseli (19. List. 2002) „... Polakom nie zabraknie odwagi i determinacji, aby wyst�pi� z Unii Europejskiej. My, Polacy, mamy sw�j honor i godno��, ...” R. Giertych – szef LPR w og�le zbojkotowa� to spotkanie.

Wracam do rokowa� z 13 grudnia w Kopenhadze „Jak Du�czyk zielenia�” – tytu� w Gazecie Wyborczej – 16. Grudz. 2002 – Du�czyk – premier Danii, Rasmussen – przewodnicz�cy rozmowom z polskim premierem Millerem, gdy ten�e ��da� miliard�w euro dlo polskiego bud�etu. Brak p�ynno�ci polskiego bud�etu wyniko z jego charakteru, gdy POLANDIA chce by� mocarstwem – „przynajmniej �redniej wielko�ci”, kuknij do Gaz. Wyborczej - 16. Grud. 2002 „Nasza si�a w Europie”. Francuska prasa napisa�a po Kopenhadze – „pazerni Polacy”, a premier Wlk. Brytanii Blair, prezydent Francji – Chirac i hiszpa�ski premier Aznar mieli ju� serdecznie dosy� Polak�w – Millera, gdy ten�e (13-go) chcio� jeszcze spotkania z nimi.

My�l� te�, �e gdyby premier Szwecji – Persson zna� ju� decyzjo rz�dowo-prezydencko o wyborze w Warszawie ameryka�skiego F-16 zamiast szwedzko-brytyjskiego Gripena to rozmowy dalsze odby�yby si� ju� bez Polak�w, a przwidziany bankiet u Kr�lowej mio�by wtedy miejsce „Zieleni�cy” Du�czyk i Szwed, oraz komisarz Verheugen (wcze�niej – poselsko wygwizdany w polskim sejmie) nie zdawali sobie zapewne sprawy, �e boje o „rolnictwo” – hektary, mleko itp. to przykrywka na koszty ameryka�skich eF�w – wybuduje si� pora k�nsk�w szyrokich autostrad –czytej lotnisk, te� tanksztela lotaj�nca nad Lwowym?, i bydzie Polsko „od morza do morza”. Od Gda�ska do Instabu�u? Spe�nione marzenia o potyndze. Mo�e w tych zdaniach jest te� trocha ironii, ale gratuluja Amerykan�m i Polak�m ich dyplomacji i przebieg�o�ci. Niemcom za to zawsze – od Bismarcka – brakowa�o dyplomat�w. No, mo�e teraz trocha, zbiyraj�ncy te� nauki na ulicy pan Joschka Fischer?

Ameryka wesz�a wi�c z Polsk�m do Unii. Na Zachodzie s�ycha� g�osy, i� Polska zostaje koniem troja�skim Ameryki w Europie. Chyba przesada, ale stale spadaj�nce akcje koncernu Lockheed Martin istotnie 27. grudnia podskoczy�y do g�ry – gdy polski minister obrony p. Szmajdzi�ski og�osi� w Warszawie, �e to L-M. i jego F-16 wygro� przetarg na 48 szt. (3 eskadry) samolot�w wielozadaniowych. To jest to! Polsko d�wigo ameryka�sko gospodarka.

UNIA NASZA – Jak wykuwano miliard euro
w Gazecie Wyborczej z 14 – 15 grudnia 2002

a ni�ej fotos i reklama: NOWY F-16 dla POLSKI

Najlepszy samolot wielozadaniowy na �wiecie ...
strategiczne partnerstwo z USA. WYB�R PRZYSZ�O�CI

LOCKHEED MARTIN

Za�: Przedstawiciele Gripen International – konsorcjum, s� rozczarowani

– „W tym przetargu nie odby�a si� tylko ocena produktu, lecz r�wnie� gra polityczna, kt�ra wp�yn�a na jego wynik” – to dyrektor ds. informacji konsorcjum Owe Wagermark. – „Jest to ogromny cios dla szwedzkiego eksportu, zw�aszcza �e Gripen jest nowocze�niejszym samolotem ni� F-16” – doda�a szwedzka minister obrony Leni Bjoerklund.

27.Grudzie� 2002. Byli jeszcze Francuzi z Mirage 2000 ...

Polocy to jyny wielki transakcje; albo trzi razy wiyncyj gazu od ruskich – jak trzeba, abo jaki z�o�e ropy w Nigerii, abo trzi razy wiyncyj na lotani. Byd�m to mie� wnuki na hipotece polskij. (Tako jedno lotoj�nco maszyna to w kosztach idzie razym por�wna� z jedn�m grub�m – kopalni� w�gla na �l�sku)

No c�, nie mia�o by� o samolotach a o Unii. Gdyby Polak�w nie przyj�to ostatecznie (albo si� nie przyjm�m sami) – bo musz� jeszcze by� referenda i ratyfikacje unijne, to nic straconego. W FSO – �era� Warszawa wznowi si� produkcja Syreny 102, w Stoczni Szczeci�skiej 10-cio tysi�czniki „So�dki” – ale tu mo�e by� problym – bo poniemiecka wojenna blacha okr�towa si� downo sko�czy�a. No, mo�e za to jaki� pa�ac kultury bis, dlo Warszawy – na �l�sku jest du�o p�yty wieloblokowej, zamk�w i ko�cio��w ju� praktycznie nie ma do rozbi�rki, ale p�yta jest solidno. I wszyscy byd�m rozwija� rolnictwo, rolnictwo ... z pasterstwem ... Najlepiej wg wzoru – planu Henry Morgenthau’a, kt�ry dotyczy� powojennych Niemiec – uzupe�niany potem o wytyczne Stalina. Czy�by mnie za� ponios�a jaka� ironia? My�la, �e ni, �wiat idzie postrzega� na r�ne sposoby, na rozmaitych p�aszczyznach, powierzchniach krzywych, a te� w czornych dziurach. „Teraz k... My” jak zakrzykn�� pora lot tymu naczelny zwi�zkowiec polski i ... “R�bta co chceta i licytuje swoje galoty – szef “�wi�tecznej Orkiestry” - Owsiak – na prezydenta!

Mapka Nr 1 Proponowane granice Niemiec po II-giej wojnie �wiatowej przez Henry Morgenthaua’a – cz�onka gabinetu i przyjaciela prezydenta F.D. Roosevelta

 - POWI�KSZENIE -


Mapka Nr 2
Podzia� Niemiec pod�ug planu Sumner’a Welles’a – zast�pca sekretarza Stanu w gabinecie prez. Roosevelta (do IX. 1943 r.)

- POWI�KSZENIE -

Czy Shlonzok�m w og�le potrzebne s� samoloty bojowe – oto jest pytanie. Mnie to si� podobo neutralne Osterreich, na przyk�ad.

Po co tak naprawd� Polak�m jest Unia? Przeca tam (w Unii) maj�m wszystko opisane, wymierzone, porachowane – jaki to by�by k�opot dla Polan np. w Jastrz�biu (Zdroju?) kaj teraz bez kolei (PKP) nie chc�m te� przystank�w dlo PKS – teroz PPKS w tym�e „Zdroju”, nie wiedz�m te� jak szyroki mo by� sch�dek na schodach ulicznych – teroz to jest „le� na �eb”, a nawet jaki mo by� kosz na �mieci – to problym. Kolej (PKP) zast�piono �cie�kami rowerowymi za unijne pini�ndze, itp... chocio� w�a�ciwie to chodniki z poboczem.

Cho�by takich prezydent�w miast od Katowic po Jastrz�bie w ka�dy poniedzia�ek obci�gn�� za uszy i obkludzi� po ulicach swoich miast a te� trzi razy za dnia pokozywa� te dwana�cie unijnych gwiazdek to i tak niczego nie widz�m ani tykn�m, chyba ... �e im ko�e co� p. Owsiak z Warszawy abo z KUL-u z Lublina przijdzie zbiyra� na tyn uniwersytet. Jastrz�bie – nowotw�r komunistyczno-solidarno�ciowy, w kierym nawet kanalizacji ni ma na g�ownej ulicy. U nas za to m�my; Radio Bochynek w Katowicach i jeszcze drugi radio z Torunia i jeszcze telewizjo, podobno regionalno, w Warszawie! Wygl�ndo na to �e, jak taki prezidynt na Shlonsku nie wylezie z tymi ministrantami p. Owsiaka z czyrwonymi puszkami pod ko�cio�y to mo taki w Warszawie w papi�rach nas ..., chocio� w Nysie jedyn odwa�ny sie znoloz�. P. Owsiak to w konkurencji z profesorem – patrz Religa – te� od serc i te� w Warszawy – to na �l�sku wyszo� ju� na piyrsze miejsce. Profesor to skludzo do Zabrza yno jakigo solisty z zagranicy a tyn piyrszy to mo “wielko orkiestra” i gro wszyndzi. Coroczne “�wiynto Owsiaka” - w tym roku 12. st. '03 – zaczyno sie zawsze w Telewizji polskij jak jej szef jeszcze przed Sylwestrem zapowiado podwy�ka abowi�nzkowego abonamyntu na grani. W tym roku p�acymy jeszcze na miyndzynarodowo wycieczka w Himalaje na K-2. Jest jeszcze jako� telewizyjna “sprawa Rywina”, a nima Telewizji �l�nskij”.

Jastrz�bie to u p. Owsiaka kupi�o se nawet helikopter wojskowy; ale z�o�y� si� z s�siadami na autobus szynowy (Wodzis�aw – Cieszyn) to nie chce. Taki prezydent miasta – historyk to ni mo poj�cio jak np. uruchomi� kolej na trasie Wodzislaw �l. – Cieszyn – jak od nowa rozmie�ci� przystanki, postawi� na szyny autobus szynowy. Te ostatnie uwagi to takie przyk�ady na odleg�o�� r�ki. W tym tzw. wojew�dztwie �l�skim to �yjemy jeszcze pomiyndzy Stalinogrodem ( 1953 -–1956), a Sulej�wkiem Pi�sudzkiego, Katowicom nie pom�g� (pomo�e) �odyn marsza�ek , ani cieszy�ski ani zag��biowski, chocia� marsza�ki ju� sie szykuj�m do Europy. Po co Polok�m Unia? Pytanie �le stoi. Polocy daj�m UE kadry, a Francuzy, Niemcy, Szwedy... rynce do roboty. Tak by�o te� na �l�sku w 1945 roku. Genera� Zawadzki - Zag��biak do� kadry a �l�sk ludzi do roboty i wida� jak jest. Zygarek stoi – zepsuty..i podeptany.

Kiedy� – jeszcze w 1999 roku napiso�ech dlo „Jask�ki �l.”, ( Ruch autonomii �l�ska ) pod tytu�em: Denkmale i pomniki na Shlonsku – Serwowanie mit�w „Jedyne wyj�cie dla Polski to Zarz�d Komisaryczny Wielkiego Komisarza Unii Europejskiej”... – by� to cytat za Dziennikiem Zachodnim 17 – 18 Lipiec 99 – J.J.N. – uzupe�ni�em wtedy: My�l�, �e to ma�o, na co wskazuje Bo�nia a ostatnio i Kosowo, ale kierunek dzia�a� jest w�a�ciwy ... – Wtedy cenzura wewn�trzna w „Jask�ce” wyci�a mi ten tekst, zreszt� znacznie d�u�szy. Twierdz�, �e temat jest nadal aktualny a polityka rolna UE jest to dreptanie w miejscu. Trzeba sko�czy� z dop�atami do rolnictwa, a fundusze strukturalne ograniczy� do program�w mi�dzyregionalnych za� lokalne dofinansowa� w niewielkim 20 – 30% stopniu. Takie miasto Jastrz�bie Zdr�j postawi�bym jako pierwsze pod zarz�d komisaryczny UE. Nast�pnie kilka innych ze Shlonska. Na pewno musia�by ruszy� kana� Odra – Dunaj i te� dalej Odra – Wis�a (Krak�w), wg. dawnego projektu nawet Mys�owice i Sosnowiec oraz oczywi�cie Krak�w mia�y by� portami �r�dl�dowymi. W obecnej Polsce nie nast�pi to nawet za nast�pnych sto lat!

Kana� Odra – Dunaj zamkn��by za� obwodnic� wodn� jaka potrzebna jest Europie – �l�skowi, Czechom, Austrii... Kana� Odra – Krak�w tworzy�by za� komplementarne rozwi�zanie komunikacyjne dla tej cz�ci Europy i stymulowa�by r�wnie� rozw�j Ma�opolski, oczywi�cie autostrady na Shlonsku i ograniczenia znaczne w g�rnictwie.

- POWI�KSZENIE -

Mapki Nr 3 i Nr 4

Planowane przez Niemc�w kana�y:
Odra – Dunaj i Odra – Wis�a (Krak�w)

- POWI�KSZENIE -

Czy rozszerzanie UE o niereformowaln� ustrojowo i gospodarczo Polsk� ma w og�le sens?

Mo�e nie by�oby wi�kszego problemu gdyby Polska liczy�a powiedzmy w granicach do oko�o 5 mln mieszka�c�w, ale wiemy �e to 38,4 mln mieszka�c�w. Obecnie w UE: Hiszpania ma 39,5 mln a bezpo�rednio mniejsza to ju� Holandia z 15,9 mln p�niej Belgia, Grecja, Portugalia po 10 mln, szwecja 8,9 mln, Austria 8,1 mln, Dania 5,3 mln, Finlandia 5,1 mln, Irlandia 3,8 mln i malutki Luxemburg 430 tys. mieszka�c�w. Wi�ksze od Polski (ludno�ciowo) pa�stwa unijne to jeszcze (po Hiszpanii), Italia 57,7 mln, Francja 58,8 mln, Wlk. Brytania 59,5 mln i najwi�ksze Niemcy 82 mln. Polska w UE ��da „w�adzy” – por�wnywalnej przynajmniej z Hiszpani� ale jak�e jej daleko do niej, chocia�by PKB Hiszpanii wi�cej jak dwa razy wi�ksze! itd., itd., nawet najs�absza Grecja ma lepsze wyniki.

Z kandydat�w tylko ma�e Litwa (3,5 mln) i �otwa (2,4 mln) maj� ni�sze PKB od Polski. Potem Estonia (1,4 mln), Cypr i Malta (0,8 i 0,4 mln) to jednak przypadki szczeg�lne „wyspiarskie” potem Czechy 10,2 mln, W�gry 10,2 mln, S�owacja 5,3 mln i S�owenia 2 mln. Koniecznie trzeba jeszcze przipomn�c sobie map� Europy i popatrze� na po�o�enie geograficzno-klimatoligiczne oraz zajmowane hektary (km). To dopiero pokazuje problemy energetyczno-komunikacyjne. W tym wzgl�dzie polskie uwarunkowania gospodarcze s� jakby najbardziej bliskie niemieckim, ale ... te pa�stwa zamieszkuj� zupe�nie odmienne mentalnie spo�eczno�ci - Narody.

- Tu przytocz� za tygodnikiem „Wprost” (5 St.’03) kilka jak�e celnych stwierdze�: „... do�� chowania g�owy w piasek i karmienia si� iluzjami. Do�� pokrywania gigantycznych strat sektora nierynkowego (w mie�cie i na wsi) w nadziei na jego rentowno�� w XXII wieku. ... Do�� wszechobecnego centralizmu ukrytego za parawanem fatalnej reformy administracyjno-samorz�dowej. Do�� po�owiczno�ci i niekonsekwencji w tworzeniu i egzekwowaniu prawa”... �yczy�bym sobie wreszcie (podpisuje si� prof. Wac�aw Wilczy�ski) wyprowadzenia na prost� dwu reform od pocz�tku partaczonych. Pierwsza z nich to regionalizacja i decentarlizacja kraju, storpedowana przez obro�c�w centralzmu w imi� unitarno�ci, ca�o�ci i bezpiecze�stwa pa�stwa, od kt�rego podobno natychmiast oderwaliby si� Wielkopolanie, Kaszubi itd. (Shlonzocy – to jo). Drugo reforma psuta przez kolejnych poprawiaczy jest reforma s�u�by zdrowia, ...! i w innym miejscu! Jeste�my (Polacy) niekonkurencyjni, za to nie�le skorumpowani ... stopa inwestycji za niska, z kolei stopa redystrybucji za wysoka. To nie liberalizm obci��a przysz�e pokolenia sp�at� d�ug�w zaci�ganych przez zwolennik�w pa�stwa opieku�czego i mrzonek bez pokrycia. (podpisany J.w. W.W.)

Inny socjolog prof. Jacek W�dz – Sosnowiec stwierdzi� przy okazji jakiej� dyskusji (Dziennik Zachodni), �e w Polsce potrzebne s� regiony autonomiczne o zmiennej geometrii (Szkoci otrzymali nawet prawo bicia w�asnej monety). Dodaj� tu od siebie tak po prosyu – Polakom kt�rym „wmawia si�” katolicko�� – tak postrzegaj� Polak�w na Zachodzie – to jednak gdy idzie o delakog na przyk�ad to wydaje im si�, �e si�dme przykazanie ich nie dotyczy absolutnie (nie kradnij – przyk�ady korupcji, bandytyzmu codziennie w mediach). Z innymi te� jest r�nie.

Wad narodowych przechodz�cych cz�sto w gorsze objawy te� nie brakuje.

Regiony – Landy. Co wi�c z autonomi� �l�ska! Ja�ta jednak trwa i ma si� dobrze wbrew opinii historyka �redniowiecza prof. Geremka poszukuj�cego w�asnej osobistej to�samo�ci a odmawiaj�cego to�samo�ci �l�zakom. Za profesorem ba�amutn� opini� o ko�cu Ja�ty przy ka�dej okazji powtarzaj� inni politycy gdy tymczasem Polska w tej chwili jest g�ownym benificjentem Ja�ty i Poczdamu. Podobno jest te� tolerancyjna – pusty �miech! Ale! Po co tak naprawd� wchodzimy do UE? – pytaj� autorzy M. Zieli�ski i K. Grzegrz�ka w tyg. „Wprost” – 15. Grudz.’02.

Z artyku�u „Dywidenda �ebraka” – 500 miliard�w w z�otych wy�udzili od nas g�rnicy, kolejerze, rolnicy i politycy przytaczam ostatni fragment pt. „�ebractwo pa�stwowe” – oto on: „Zastanawiam si� czasem, po co tak naprawd� wchodzimy do uni? Dochodz� do smutnego wniosku, �e wchodzimy po to, by z �ebractwa uczyni� nasz� narodow� specjalno��. Niewa�ne jest otwarcie rynku i mo�liwo�� wzrostu eksportu. Niewa�ny swobodny przep�yw ludzi i mo�liwo�� podejmowania legalnej pracy na zachodzie Europy. Niewa�ny wzmo�ony nap�yw kapita�u i inwestycji zagranicznych ani par� innych spraw. To wszystko jest nam w�a�ciwie zb�dne. Wchodzimy do unii po to, �eby uzyska� ja�mu�n� dla polskiego rolnictwa. I zawsze b�dziemy si� krzywi�, �e te pod�e bur�uje daj� nam tak ma�o. W „Naszym Dzienniku” przeczyta�em niedawno „Obawiamy si�, �e unia to jeszcze wi�ksze rzesze n�dzarzy i �ebrak�w polskich”. Rzadko, bo rzadko, ale w tym wypadku zgadzam si� z „Naszym Dziennikiem”. Ju� jeste�my spo�ecze�stwem roszczeniowo – �ebraczym, wkr�tce zamierzamy sta� si� takim samym pa�stwem. Uzasadnienie tego jest proste – Polak pracowa� nie mo�e, bo rodzi si� zm�czony i �yje po to, aby odpocz��. A Zach�d, kt�ry obronili�my pod Wiedniem, sprzeda� nas w Ja�cie. Dlatego musi nam dawa�. A jak nie da? To oplujemy! – podpisani jak wy�ej.

Komentarz: nie rozumiem, nie zgadzam si� z tym sprzedaniem Polski w Ja�cie, ten „Zach�d” w Ja�cie trzeba sprecyzowa�. Prosz� pyta� o opini� Ukrai�c�w, Litwin�w. Tu powt�rz�, Polska jest najwi�kszym benificja�em Ja�ty – zyskuj�c Odr� – Nys�, maj�tki po�ydowskie (poka�n� cz��), Prusy wschodnie (cz��). „Zach�d” w Ja�cie to nie to samo co „Zach�d europejski”! (K�aniaj� si� historycy – profesorzy - ... Geremek)

Kto i kogo sprzedano w Ja�cie wciskaj�c Niemc�w do getta mi�dzy odr� – Nys� i Ren wymaga wyra�nego prezyzowania. Bez nieustannego powtarzania slogan�w. „Zach�d” w Ja�cie to Stalin, Roosevelt – USA i Churchill – Wlk. Brytania – kiery ni mio� nic do gadanio.

To, �e Niemcy, Shlonzocy, Holendrzy, Francuzi, Czesi ... – Ludzie Zachodu potrafi� poprzez prac� utrzymywa� wysoki poziom gospodarki i �ycia (bytu), jest nie do �cierpienia przez wschodniego s�siada (za Nys� – Odr�). Wi�c nie brakuje pokrzyk�w typu; „Zach�d jest sk�py i niesolidarny!” itp.

Tak, Im si� przelewa, ale ostatnio co kilka miesi�cy wylewa Elba, Men, Ren, Mosela te� w Wlk. Brytani itd. Mo�e Polacy by co� pomogli, dop�acili na ka�dy zalany hektar?

Jestem przekonany, �e Unia winna da� jeszcze Polsce czas na przeprowadzenie reform – uporz�dkowanie wewn�trznego ba�aganu ustrojowo-gospodarczego, jak te� okre�lenie to�samo�ci kulturowej region�w.

W przeciwnym wypadku w UE bydzie pe�zaj�ncy zak��cz�ny chaosem rozpad!

Trafne opinie przedstawiaj� komentatorzy niemieccy z „Berliner Zeitung i „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung’ – cytaty za „Gazet� Wyborcz�” i n-tv.

- „Ni ma ju� pieni�dzy, by zatka� gymby niezadowolnym, polityka nie mo�e rozdawa� prezent�w. Ale Europa, kt�ra nie daje cz�onkom korzy�ci, rozpadnie si�. I wtedy nasze wanuki przeczytaj� w podr�cznikach o 13 grudnia 2002 r., �e by� pocz�tkiem ko�ca ...” i F.A.SZ. – „W minionych miesi�cach, tygodniach i dniach odnosi�o si� wra�enie, �e nie chodzi o proces o znaczeniu historycznym lecz o dzielenie pieni�dzy. Najbardziej absurdalne ��danie nie by�o do�� absurdalne, by nie sta�� si� tematem fundamentalnej debaty. Negocjacje ociera�y si� o granic� wytrzyma�o�ci i bezczelno�ci. ten styl rokowa� opanowany do misterzostwa przez Polak�w, nie jest nowy. By�oby jednak fatalnie gdyby jedynym motywem (wej�cie do UE) by� dost�p do ��obu ... p�atnicy netta zw�aszca Niemcy, b�d� jeszcze musieli g��biej si�gn�� do portfeli! W prasie zachodniej takie opinie przewa�aj� zdecydowanie, za� w Polsce jako wstydliwe s� ukrywane.

Tu przypomn�, �e w gronie PIYTNOSTKI, Niemcy s� najwi�kszym p�atnikiem netto do Unijnego bud�etu, wk�adaj�c tam rocznie ponad 10 mld euro wi�cej ni� z niego otrzymuj�. Jest to syndrom stosunk�w politycznych francusko-niemieckich kamuflowany wsp�ln� polityk� roln�. Absurdem jest by spo�ecze�stwo niemieckie (te� szwedzkie) nadal finansowa�o hektary. Europa to nie dop�aty rolne ani fundusze strukturalne. Europa to ma by� wielka Idea! Polacy za� chc� konserwowa� asurdalne i fatalne dotychczasowe uk�ady, aby konsumowa� dorobek innych. Fundusze te winny zasila� hektary zalewane lub innych, katastrof ekologicznych. Dla dobra Unii i ... Polski! wypada mi zatem powiedzie�, zaczekajcie i poka�cie czy jeszcze w�asnymi r�kami i umys�em potraficie co� pozytywnego zdzia�a� nad Wis��. My�l� te�, kolejne katastrofy w dorzeczach zachodnio-europejsckich zmusz� negocjator�w zachodnich do wyst�pienia o renegocjacj� warunk�w z 13. Gr. 2002 – i od�o�enia daty przyj�cia najdro�szych kandydat�w (ta), co Polsce rozwi��e problem referendum jako zb�dny, a p.p. Lepper, Gertych, radio M. znajd� satysfakcj�. W trybie dora�nym mo�na zaprosi� na rozmowy Rumuni� z ustaleniem dalszego terminu przyj�cia w grono europejskie.

A Polacy? My�l�, �e szczeg�lnie zdrowo my�l�cej m�odzie�y Europa mog�aby zaproponowa� indywidualne cz�onkostwo na zasadach ameryka�skich tj. losowanie wniosk�w wizowych przez poszczeg�lne pa�stwa unijne. LPR i Samoobrona zreszt� ch�tnie odwo�uj� si� do rozwi�za� ameryka�skich ale z wyj�tykiem autonomii stanowej dla region�w w Polsce. Wi�c przy tych ratyfikacjach (a mo�e wcze�niej renegocjacji) jestem optymist� �e, tam i tu znajdzie si� wi�kszo�� za ... a nawet przeciw... Szcz�� Bo�e Europie!

Ewald Bienia
8.01.2003

Z ostatniej chwili:
R. Giertych – szef L.P.R. (Liga Polskich Rodzin) ju� nie jest przeciwko Unii Europejskiej, a tylko przeciwko wst�pieniu do niej Polski! - TVP-1 20.St. Godz. 23.00. Zmanienne – nieprawda? Od pocz�tku widzia�em, �e inteligencji p. G. nie brakuje i prawdziwe intencje zachowuje dla siebie.

Minister Szmajdzi�ski za� – p�jdzie na wojn� z Irakiem – nawet bez dodatkowej rezolucji ONZ (UN). Tak tworzy si� historia.

(1) – stosowane w tekscie „t’” odpowiada pisowni czeskiej


 

 


« zur�ck «

[ HOME ] [ INDEX ] [ FORMAT-A4 ] [ ARCHIV-2002 ] [ SUCHEN ]

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection European design furniture| sofa hk| sofas| beds| coffee tables| dining tables| dining chairs| sideboards| furniture hk| Cattelan Italia| Koinor

International schools hong kong| Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| 邮件群发软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO