Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [FORUM]  [SERVIS]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

11_02/2003

ECHO �LONSKA

« nazot «


76 milion�w dolar�w spadku albo si�a plotki

Kwota ta (76 milion�w dolar�w) sprawia wra�enie. Je�li jeszcze pomno�y� j� przez aktualny kurs dolara (ale aktualny w 1932 roku, kiedy sprawa o ten spadek dosta�a si� przed �l�skie s�dy), kt�ry wynosi� 5,19 z�, a do tego pomno�y� przez wsp�czynnik si�y nabywczej pieni�dza, kt�ry dla tego okresu wynosi 10 (czyli �rednio 10 razy ta�sze by�y artyku�y spo�ywcze i praca ludzka), wtedy jest to kwota, kt�ra pozwala spokojnie �y� bez pracy nawet kilku pokoleniom jednej rodziny.

Ca�a sprawa zacz�a si� 1855 roku, kiedy to z Wo�nik, ma�ego miasteczka w powiecie lublinieckim, wyemigrowa� do Ameryki rolnik J�zef Wyle�a�ek. W Ameryce, co cz�sto si� zdarza, doszed� do kilkumilionowego maj�tku, a synowie jego J�zef i August powi�kszyli ten maj�tek tak, �e po ich �mierci wynosi� on ju� 76 milion�w dolar�w. Poniewa� oboje zmarli bezdzietnie, a w testamencie zaznaczyli, �e pieni�dze maj� przypa�� ich rodzinie �yj�cej na starym kontynencie i do tego wyznaczyli na egzekutora testamentu Magistrat miasta Wo�niki, otwarty w 1923 roku w Nowym Jorku testament przes�ano do Wo�nik. Testament ten by� sporz�dzony w j�zyku angielskim, kt�rego nikt w Wo�nikach nie zna� wi�c burmistrz Kawalec przekaza� go do starostwa w Lubli�cu, a stamt�d pow�drowa� do Urz�du Wojew�dzkiego do Katowic. Wojewoda �l�ski, zamiast zrealizowa� testament zgodnie z wol� zmar�ych, postanowi� pieni�dze te wykorzysta� do budowy dr�g i kolei do Wo�nik, w zwi�zku z tym pojecha� w 1931 roku do Ameryki zrealizowa� testament, a publicznie og�osi�, �e wojew�dztwo otrzyma�o 10 milion�w dolar�w po�yczki drogowej. Aby uciszy� sumienie zaproponowa� proboszczom Wo�nik i Lubszy po 30 tysi�cy na remont ko�cio��w. Ksi�a Melz i Feike ochoczo przystali na to. Poniewa� post�powanie takie wytkn�� wojewodzie Gra�y�skiemu jego najwi�kszy rywal na �l�sku, Wojciech Korfanty, zosta� on aresztowany i umieszczony w twierdzy w Brze�ciu.

Tyle z plotek, kt�re w latach 1923 - 1932 nawiedza�y nasze okolice, jak r�wnie� znajdowa�y swoje odbicie w g�rno�l�skiej prasie (Lokal Anzeiger - Bytom, Polska Zachodnia - Katowice). Sprawa jednak nie wygl�da�a a� tak r�owo. Poproszone o sprawdzenie faktu autentyczno�ci tak wielkiego spadku konsulaty Rzeczypospolitej Polskiej i Rzeszy Niemieckiej w Nowym Jorku zgodnie, cho� niezale�nie od siebie, stwierdzi�y, �e nikt tam nie s�ysza� o takim spadku, a nawet nazwisko Wyle�a�ek nie jest tam znane. Burmistrz Kawalec, jak r�wnie� proboszczowie Melz i Feike przed s�dem stwierdzili, �e nigdy �adnego testamentu nie widzieli na oczy. Starosty Niegolewskiego nie mo�na by�o przes�ucha�, poniewa� w 1923 roku zmar�.

Pomimo, �e ca�a sprawa zosta�a 27 V 1932 uznana przed s�dem za bajk�, na kt�r� da�o si� nabra� ponad 200 rodzin, nadal w okolicy chodzi�y plotki, a tak�e pos�dzenia o krzywoprzysi�stwo dygnitarzy miejskich i ko�cielnych. Jest to do�� dziwne, je�li wzi�� pod uwag� fakt, �e miasto Wo�niki boryka�o si� z wieloma problemami finansowymi (zwi�zanymi z budow� elektrowni miejskiej i kolei do Wo�nik, na co zaci�gni�te zosta�y po�yczki), kiedy po realizacji testamentu (nawet je�li odejmie si� 10 milion�w jako darowizn� dla Wojew�dztwa) miasto powinno swobodnie inwestowa� nie trac�c p�ynno�ci finansowej. R�wnie� sprawa datk�w na odnowienie ko�cio��w w Wo�nikach i Lubszy jest mocno w�tpliwa, poniewa� ks. Melz ograniczy� si� w tym okresie jedynie do pomalowania �awek (kosztowa�o to 30 tysi�cy dolar�w?), a proboszczowi Feike z Lubszy mimo najlepszych ch�ci i kilkukrotnego pr�bowania nie uda�o si� zrealizowa� marzenia swego �ycia, czyli przebudowy lubszeckiego ko�cio�a. Dzie�o to rozpocz�� dopiero jego nast�pca ks. Osiewacz, a sprawy s�dowe o zap�at� zaleg�ych faktur ci�g�y si� jeszcze do 1936 roku.

Je�li wi�c plotki opiera�y si� na prawdzie, to co sta�o si� z tymi pieni�dzmi?

Piotr Kalinowski


 

 


« zur�ck «

[ HOME ] [ INDEX ] [ FORMAT-A4 ] [ ARCHIV-2002 ] [ SUCHEN ]

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection European design furniture| sofa hk| sofas| beds| coffee tables| dining tables| dining chairs| sideboards| furniture hk| Cattelan Italia| Koinor

International schools hong kong| Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| 邮件群发软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO